သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီး ဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (သတ္တုရေးရာ) ဦးမင်းမင်းဦး ဝန်ထမ်းများ အရည်အချင်းမြင့်မားတိုးတက်မှုနှင့် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုသင်တန်း၌ သင်တန်းသားများ သင်ယူမှုအခြေအနေကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေး

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန (သတ္တုရေးရာ)က မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ သင်တန်းခန်းမတွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိသော ဝန်ထမ်းများ အရည်အချင်းမြင့်မားတိုးတက်မှုနှင့် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုသင်တန်း၌ သင်တန်းသားများ သင်ယူမှုအခြေအနေကို ၂၅.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့ (၁၁:၁၀) နာရီတွင် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (သတ္တုရေးရာ) ဦးမင်းမင်းဦးက ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

ဓာတ်ပုံ – မြန်မာ့ကျောက်မျက်
ဓာတ်ပုံ – မြန်မာ့ကျောက်မျက်