အခြေခံမူ

  • ကျောက်မျက်၊ ကျောက်စိမ်း တူးဖော်ထုတ်လုပ်မှုမှ ရရှိသည့် စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်ထက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုကို ပိုမိုဦးစားပေးခြင်း၊
  • နိုင်ငံသားအားလုံးက ပိုင်ဆိုင်သည့် ကျောက်မျက်ရတနာများကို သားစဉ်မြေးဆက် ရေရှည်သုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက် အကန့်အသတ်ဖြင့် တူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်း။