ရည်ရွယ်ချက်

  • ကျောက်မျက်ရတနာကဏ္ဍနှင့်သက်ဆိုင်သူ (Stakehokder)အားလုံးအတွက် တရားမျှတမှု၊ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်း သာတူညီမျှမှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးဖြင့် ရေရှည်တည်တံ့စေရေးအတွက် ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုများနှင့် ပြည့်စုံသော ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များ ပေါ်ပေါက်လာစေရန်။