ရည်မှန်းချက်

  • နိုင်ငံတော်နှင့် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွား စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေရေးအတွက် ရေရှည်အထောက်အကူပြုစေမည့် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိသော ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းများ (Responsible Gems industries) ပေါ်ပေါက်လာ စေရန်။