လုပ်ငန်းတာဝန်

  • ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တာဝန်ခံမှု၊ တာဝန်ယူမှုများရှိသော စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းများကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ရေး။