၂၀၁၈ နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် အသားကျောက်ရောင်းချပွဲတွင် စီမံဌာနမှ တင်ဒါကြီးကြပ်နှင့် တင်ဒါဖွင့်ဖောက် အဖွဲ့ဝင်များအား တင်ဒါဖွင့်ဖောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းပြသ

၂၀၁၈ နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် အသားကျောက်ရောင်းချပွဲတွင် စီမံဌာနမှ တင်ဒါကြီးကြပ်နှင့် တင်ဒါဖွင့်ဖောက် အဖွဲ့ဝင်များအား တင်ဒါဖွင့်ဖောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းပြသခြင်း