လုပ်ငန်းတာဝန်ဝတ္တရားများ

မှတ်တမ်းနှင့်လိုင်စင်ဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်လုပ်ငန်းများ

၁။      ရတနာနယ်မြေအသီးသီးတွင်  ကျောက်မျက်၊ ကျောက်စိမ်းတူးဖော်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက်  သက်တမ်းကုန် သတ်မှတ်လုပ်ကွက်များ၊ ဖော်ထုတ်လုပ်ကွက်များ၊ လစ်လပ်လုပ်ကွက်များနှင့် သတ်မှတ်လုပ်ကွက်(အသစ်)များကို သတင်းစာများတွင် ထည့်သွင်းကြော်ငြာ၍ ဈေးပြိုင်အဆိုပြုလွှာ ခေါ်ယူပြီး ကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် ဦးစီးကော်မတီအစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များအရ လုပ်ကိုင်ခွင့်ချထားပေးခြင်း။

၂။       ရတနာနယ်မြေအသီးသီးတွင် တင်ပြလျှောက်ထားလာသော ဖော်ထုတ်လုပ်ကွက်(အသစ်)များ ကို သက်ဆိုင်ရာရတနာနယ်မြေ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များဖြင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစေ၍ သတ် မှတ်ချက်များနှင့်လွတ်ကင်းသည့်လုပ်ကွက်များကို ကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် ဦးစီးကော်မတီ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များအရ လုပ်ကိုင်ခွင့် ချထားပေးခြင်း။

၃။      ရတနာနယ်မြေအသီးသီးတွင် နိုင်ငံတော်နှင့်အကျိုးတူ ကျောက်မျက်၊ ကျောက်စိမ်းတူးဖော် ထုတ်လုပ်ရန် တင်ပြလျှောက်ထားလာမှုများကို သက်ဆိုင်ရာ ရတနာနယ်မြေကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့များဖြင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစေ၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်လွတ်ကင်းသည့်မြေနေရာများကို ကြီးကြပ် ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် ဦးစီးကော်မတီ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များအရ လုပ်ကိုင်ခွင့် ချထား ပေးခြင်း။

၄။      နိုင်ငံတော်နှင့်အကျိုးတူ ကျောက်မျက်၊ ကျောက်စိမ်းတူးဖော်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော လုပ်ကွက် များ၏ဧရိယာ တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ခွင့် တင်ပြလျှောက်ထားလာမှုများကို သက်ဆိုင်ရာ ရတနာနယ်မြေ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များဖြင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစေ၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်လွတ်ကင်းသည့် မြေနေရာများကို ကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် ဦးစီးကော်မတီ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက် များအရ လုပ်ကိုင်ခွင့် ချထားပေးခြင်း။

၅။      နိုင်ငံတော်နှင့်အကျိုးတူ ကျောက်မျက်၊ ကျောက်စိမ်းတူးဖော်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော လုပ်ကွက် များ၏ သက်တမ်းကာလတိုးမြှင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန် တင်ပြလာမှုများကို ကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီနှင့် ဦးစီးကော်မတီ အစည်းအဝေးများသို့ တင်ပြ၍ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များအရ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခြင်း။

၆။      သက်တမ်းကုန် သတ်မှတ်နှင့် ဖော်ထုတ်လုပ်ကွက်များကို (၃)လ(၁)ကြိမ် ဈေးပြိုင်အဆိုပြုလွှာ ခေါ်ယူနိုင်ရေးအတွက် နယ်တူးဖော်ရေးဌာနများရှိစာရင်းများနှင့် လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေတို့ကို စိစစ်၍ ကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီအစည်းအဝေးသို့တင်ပြရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၇။      လုပ်ငန်းရှင်များက ကျောက်မျက်၊ ကျောက်စိမ်းတူးဖော်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန် တင်ပြလျှောက် ထားလာသည့် လုပ်ကွက်များအတွက် အာမခံစပေါ်ငွေ(Deposit) ကျပ်(၁၀)သိန်း ကောက်ယူ နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသည့်လုပ်ကွက်များအတွက် အာမခံစပေါ်ငွေ(Deposit)ကို ခုနှိမ်ပေးသွင်းနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ လုပ်ကိုင်ခွင့်မရသည့်လုပ်ကွက်များအတွက် အာမခံ စပေါ်ငွေ(Deposit) ပြန်လည်ထုတ်ပေးနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

၈။      လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသည့်  လုပ်ငန်းရှင်များသို့  အချိန်နှင့်တပြေးညီ အကြောင်းကြား၍  လုပ်ကွက် အဆိုပြုငွေများ ပေးသွင်းရေး နှိုးဆော်အကြောင်းကြားခြင်း၊ အဆိုပြုငွေများ ပေးသွင်းနိုင်ရေး စီမံ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုမိန့်ကတ်များထုတ်ပေးနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း  စသည့်လုပ်ငန်းစဉ် များကို  မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေ၊  မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာနည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၉။      လုပ်ငန်းရှင်များကတင်ပြသည့်လုပ်ကွက်ကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနအကြီးအကဲများနှင့် လုပ်ငန်းရှင်အဖွဲ့အစည်းများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မှတ်တမ်းများ ပြုစုထားရှိခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် ဦးစီးကော်မတီ အစည်းအဝေး များသို့တင်ပြ၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ရယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း။

၁၀။    နိုင်ငံတော်နှင့်အကျိုးတူ ကျောက်မျက်၊ ကျောက်စိမ်းလုပ်ကွက်များနှင့်ပုဂ္ဂလိကလုပ်ကွက်များ အတွက် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ တူးဖော်ရန်မဟုတ်ဘဲ ဖြုန်းဆေးရန်၊ စက်ယန္တရားများထားရှိရန်နှင့် လုပ်သားဆောင်များဆောက်လုပ်ရန်အတွက် အုပ်ချုပ်မှုဧရိယာများ လျှောက်ထားလာပါက နယ်တူး ဖော်ရေးဌာနများသို့ ကန့်သတ်ချက်များနှင့်လွတ်ကင်းမှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးပြီး ကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ (၁)ဧကလျှင် ကြမ်းခင်းဈေး ကျပ်(၁၀)သိန်းနှုန်း ပေးသွင်း စေ၍ “အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းသုံးနေရာခွင့်ပြုသည့်ပါမစ်” ထုတ်ပေးရေး ဆောင်ရွက် ခြင်း။

၁၁။    သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ လုပ်ငန်း/ဦးစီးဌာနများနှင့် အခြားဝန်ကြီးဌာနများက ရတနာနယ်မြေအတွင်း တင်ပြလျှောက်ထားသောကိစ္စများနှင့်‌ပတ်သက်၍ သဘောထားမှတ်ချက် တင်ပြ တောင်းခံလာပါက သဘောထားမှတ်ချက် ပြန်ကြားပေးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၁၂။     ရတနာနယ်မြေပြင်ပဧရိယာများတွင် ကျောက်မျက်၊ ကျောက်စိမ်း ဖော်ထုတ်လုပ်ကွက်များ တင်ပြလျှောက်ထားလာပါက ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစေပြီး သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ၏ သဘောထားရယူနိုင်ရေးအတွက် ဝန်ကြီးရုံးသို့ တင်ပြရေး ဆောင်ရွက် ခြင်း။

၁၃။    လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက လုပ်ကွက်ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများမေးမြန်း လာပါက သက်ဆိုင်ရာတူးဖော်ရေးဌာနများကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစေပြီး ကတိကဝတ်မဖြစ်စေသော အဖြေများ ဖြေကြားနိုင်ရေးအတွက် ဖြေကြားချက်ကို ဝန်ကြီးရုံးသို့ ပေးပို့တင်ပြရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၁၄။    ကျောက်မျက်၊ကျောက်စိမ်း တူးဖော်မှုလုပ်ငန်းများကြောင့် ဒေသခံများနှင့် အငြင်းပွားမှုများရှိ၍ တိုင်ကြားလာသည့်ကိစ္စရပ်များကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

၁၅။    အခါအားလျော်စွာ အထက်ဌာနက ပေးအပ်သည့်တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

 

ပြင်ဆင်ရေးဆွဲလျက်ရှိသည့်မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ

(၁)      ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၉)ရက်နေ့တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာ ဥပဒေအရ လုပ်ကွက်များကို အကြီးစား၊ အလတ်စား၊ အသေးစား၊ လက်လုပ်လက်စား လုပ်ကွက် များအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခွင့်ချထားပေးနိုင်ရေးအတွက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှစ၍ လုပ်ကွက်အသစ်များကို ထပ်မံချထားပေးမှုမပြုခြင်း၊ သက်တမ်းကုန် လုပ်ကွက်များကို ထပ်မံသက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးခြင်းမရှိဘဲ လစ်လပ်လုပ်ကွက်များအဖြစ် ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

(၂)      ယခုအခါ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် နဝမ ပုံမှန် အစည်းအဝေး (၁၄)ရက်မြောက်နေ့ (၃၁.၈.၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုခဲ့ပြီး လွှတ်တော် အစည်း အဝေးပြန်လည် စတင်ပါက ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေအသစ်ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် တွင် တင်ပြ၍ အတည်ပြုချက်ရရှိပါက ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေအသစ်ထွက်ရှိလာမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ကွက်များကို အလတ်စား၊ အသေးစား၊ လက်လုပ် လက်စားလုပ်ကွက်များအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခွင့်ချထားပေးနိုင်ရေး အတွက် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

(၃)      ယခုလက်ရှိလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိထားသည့် သက်တမ်းရှိလုပ်ကွက်များမှာ ၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ မြန်မာ့ ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများအရ လုပ်ကိုင်ခွင့်ချထားပေးခဲ့သည့်လုပ်ကွက်များ ဖြစ် ပါသည်။ ယခုအခါတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မြန်မာ့ကျောက်မျက် ရတနာဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရေး ဆွဲထားသည့် ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေအသစ်ထွက်ရှိလာပါက ဥပဒေနှင့်အညီ လုပ်ကွက်များကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ချထား ပေးနိုင်ရေးအတွက် အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

(က)    ၂၀၁၈ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းပြီးပါက အလတ်စား၊ အသေးစား၊ လက်လုပ်လက်စား လုပ်ကွက်များကို ချထားပေးနိုင်ရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ နှင့် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲတို့ အဆင်ပြေစွာ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲနိုင်ရေး အတွက် မှော်ကွက်ရပ်အလိုက် ဧရိယာ ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အကွက်ရိုက်သတ်မှတ်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း။

( ခ)     ရတနာနယ်မြေအသီးသီးတွင် လက်လုပ်လက်စားလုပ်ကွက်များခွင့်ပြုချထားပေးနိုင်ရေး အတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ယခုအခါ ရတနာနယ်မြေအသီးသီးတွင် ကျောက်မျက် ရတနာလက်လုပ်လက်စားလုပ်ကိုင်ခွင့်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လုပ်ကွက်စိစစ် ချထားပေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းသည့်ရုံးအမိန့်စာများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန က ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလုပ်ကွက်စိစစ်ချထားပေးရေးအဖွဲ့ က ခန္တီးရတနာနယ်မြေ၊ နန့်စလင်းချောင်းဖျားမှော်တွင် လက်လုပ်လက်စား လုပ်ကွက် (၆၈)ကွက်ကို ခွင့်ပြုချထားပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။

( ဂ)    လုပ်ငန်းရှင်များကတင်ပြသည့် လုပ်ကွက်ကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနအကြီးအကဲ များနှင့် လုပ်ငန်းရှင်အဖွဲ့အစည်းများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု မှတ်တမ်းများ ပြုစုထားရှိခြင်းနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးသို့ တင်ပြ ၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ရယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဃ)    နိုင်ငံတော်နှင့်အကျိုးတူလုပ်ကွက်များနှင့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ကွက်လုပ်ငန်းရှင်များက သက် တမ်းကုန်ဆုံးပြီးသည့် ၎င်းတို့လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့သည့်လုပ်ကွက်များကို ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ခွင့်နှင့်မြေအသုံးချခွင့်(အုပ်ချုပ်မှုဧရိယာ)လျှောက်ထားတင်ပြမှုများကို ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးသို့ တင်ပြပြီး စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ (သတ္တုရေးရာ)တွင် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ် နိုင်ရေး တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း။

( င)     ရတနာနယ်မြေများတွင် ကျေးရွာသူ/သားများက ၎င်းတို့၏ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်သည့်နေရာများတွင် ကုမ္ပဏီများက ကျူးကျော်လုပ်ကိုင်နေကြောင်းနှင့် ဖြေရှင်း ပေးရန် တင်ပြလာမှုများအပေါ် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစေ၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးထံ တင် ပြပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း။

( စ)    နယ်တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနေသည့် ယာဉ်/ယန္တရားများစာရင်းကို ကန့်သတ်အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် နှိုးဆော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဆ)    သယံဇာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ လုပ်ငန်း/ ဦးစီးဌာနများနှင့် အခြားဝန်ကြီးဌာနများက ရတနာနယ်မြေအတွင်း လုပ်ကွက်ကိစ္စများ နှင့်‌ပတ်သက်၍ သဘောထားမှတ်ချက်တင်ပြတောင်းခံလာပါက သဘောထား မှတ်ချက် ပြန်ကြားပေးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း။

( ဇ)    ဌာနနှင့်လုပ်ငန်းဆက်စပ်သည့် ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ(NRGI, MATA, Valentis & Coffey, US Embassy, MEITI)အဖွဲ့များနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း။

( ဈ)    ကျောက်မျက်ရတနာမူဝါဒထွက်ရှိလာနိုင်ရေးအတွက် Supporting Committee ဆွေးနွေးပွဲများ လစဉ်ပြုလုပ်ခြင်း။

(ည)    သက်တမ်းကုန်လုပ်ကွက်များစာရင်းကို လအလိုက်ပြုစု၍ လစ်လပ်လုပ်ကွက်များအဖြစ် ထိန်းသိမ်းထားရှိပြီး  လစဉ်  မိမိဌာန၏  Website ဖြစ်သည့်    www.mining.gov.com.mm တွင်  တင်ပြကြေညာခြင်း။

( ဋ)     Valentis & Coffey Co. နှင့် လုံးခင်း၊ဖားကန့်ရတနာနယ်မြေရှိ ဇုံ (၁၀)ခုတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် (EMP) ရေးဆွဲရေး ကိစ္စရပ်များ ဆောင် ရွက်ခြင်း။

( ဌ)     တူးဖော်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အန္တရာယ်ရှိသည့်မြေနေရာများကို အပေါ်ယံ ခေါင်မိုးမြေသားဖယ်ရှားတူးဖော်ခွင့်တင်ပြလာမှုများကို ဝန်ကြီးဌာနသို့တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း။

( ဍ)     အခါအားလျော်စွာ အထက်ဌာနကပေးအပ်သည့်တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

Loading