လုပ်ငန်းတာဝန်ဝတ္တရားများ

မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း ၊ စီမံဌာန၏ ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များ-

(က)   ဝန်ထမ်းနှင့်ပတ်သက်သော ကိစ္စရပ်များတွင် ရှောင်တခင်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ မီးဖွားခွင့်၊ နာမကျန်းခွင့်၊ ဆေးခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်တို့ကို                 သတ်မှတ်ပြဌာန်းထုတ်ပြန်ထားသော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများအတိုင်း ဝန်ထမ်းအဆင့်အတန်းအားလုံး ခံစားခွင့်ရရှိရေးလုပ်ထု                   လုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

(ခ)    ဝန်ထမ်းများ၏အငြိမ်းစားပင်စင်ခံစားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ပြည့်အငြိမ်းစားပင်စင်၊ လုပ်သက်ပြည့် ပင်စင် ခံစားခွင့်ပြုရန်                   တင်ပြလျှောက်ထားလာခြင်း ကိစ္စရပ်များကို ပင်စင်ဥပဒေနှင့်အညီရုံးမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ပင်စင်ဦးစီးဌာနတို့နှင့်ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်း                 ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဂ )  ဝန်ထမ်းများ၏ အတွေ့အကြုံ၊ ဗဟုသုတမြင့်မားစေရန် စွမ်းရည်ထက်မြက်သောဝန်ထမ်းများလေ့ကျင့်  ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသည့်             အနေဖြင့်ပြည်တွင်း၊ပြည်ပသင်တန်းများတက်ရောက်စေခြင်း၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များမှ ဖွင့်လှစ်သော သင်တန်းများသို့ စေ               လွတ်တက်ရောက်စေခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဃ)   ဝန်ထမ်းအင်အားကို ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်နှင့်အညီ အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်စေရေး ခွင့်ပြု ၊ ခန့်ပြီး၊ လစ်လပ်ဦးရေစသည်တို့အား UpDate                    ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(င )   ဝန်ထမ်းများတာဝန်ဖြင့်ခရီးထွက်ခွါရာတွင် လိုအပ်သော အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ ဆောင်ရွက်ရမည့် တာဝန်ဝတ္တရားများ၊အမိန့်ထုတ်            ပြန်ခြင်း၊ခရီးသွားလာခွင့်အမိန့် Movement Order ထုတ်ပေးခြင်း။

(စ )   ဝန်ထမ်းအသစ်များ  ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အညီ သွတ်သွင်းခန့်ထားနိုင်ရေး ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ရုံး၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ                        ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဆ)   ဝန်ထမ်းများနေထိုင်သည့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ၏ သန့်ရှင်းရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အုပ်ချုပ်မှုရေမီတာသုံးစွဲခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား                   သုံးစွဲခြင်းနှင့် အိမ်ရာစည်းကမ်းညွှန်ကြားချက်များကို  အခါအားလျှော်စွာထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများအတွက်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ                     တိုက်ခန်းများတွင် နေရာချထားရေးကော်မတီအဖွဲဖြင့် စိစစ်နေရာချထားပေးခြင်း။

(ဇ)    ဝန်ထမ်းများ၏လစာနှင့်စရိတ်ထုတ်ပေးခြင်း၊ နှစ်တိုးခံစားခွင့်ပြုခြင်း၊ အသက်အာမခံ

ထားရှိခြင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(စျ)    ဝန်ထမ်းများ၏ သား/သမီးများအား ပညာရည်ချွန်ဆုချီးမြှင့်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ် များဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ပညာသင်နှစ်များအတွက်ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးပေး

ခြင်းကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ည)   ဂုဏ်ထူးဆောင်တံဆိပ်၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့များ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်

များဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဋ )   ဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အချက်အလက်များ (Government Personal

Management Systems ) (GPMS) ပြုစုထားရှိခြင်း။

(ဌ )   ဝန်ထမ်းများ နှုတ်ထွက် / ထုတ်ပစ်/ရပ်စဲခြင်း ကိစ္စရပ်များအတွက် အထက်ဌာနသို့

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဍ )   အရာထမ်း/အမှုထမ်းများ၏ ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဎ)    မော်တော်ယာဉ်နှင့် စက်ကရိယာပစ္စည်းများ လျှပ်စစ်နှင့်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ စစ်ဆေး

ခြင်း၊ပြင်ဆင်ခြင်းမွမ်းမံခြင်း၊အသစ်မှာယူရန်တွက်ချက်တင်ပြခြင်း၊ စီမံချက်ချမှတ်                   ခြင်းလုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဏ)  မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များ

စီမံခန့်ခွဲ၍ တာဝန်မှူးကြီးတာဝန်မှူး၊ ဂိတ်လုံခြုံရေးတာဝန်များ အမိန့်ထုတ်ပြန်၍

ထမ်းဆောင်စေခြင်း။

(တ)   တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းခွင်သုံး  ယမ်းဘီလူးနှင့် ဆက်စပ်သုံးပစ္စည်းများမှာယူရေး/

ငွေပေးချေရေးထုတ်ယူသယ်ဆောင်ရေး / သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စ

ရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ထ )  ဆက်သွယ်ရေးတယ်လီဖုန်းနှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း။

(FAX,ADSL) တပ်ဆင်ခြင်း/ လိပ်စာပြောင်းခြင်း။

(ဒ)      ဝန်ထမ်းများအတွက် နေပြည်တော် ပုဗ္ပသီရိမြို့သစ်တွင် မြေကွက်နေရာရရှိရေး

တင်ပြဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

(ဓ)    ကွန်ပျူတာနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များမှာယူခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း။

(န )    ဌာနဆိုင်ရာ ငွေပေးချေရေးကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း။

(လျှပ်စစ်ဓါတ်အားခ/တယ်လီဖုန်းပြောဆိုခ/ရေဖိုးရေခပေးသွင်းခြင်း)

(ပ )   စိုက်ပျိုးရေး/သန့်ရှင်းရေးနှင့်ပတ်သက်သော ကိစ္စရပ်များ။

(ဖ )   မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ရုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်း/ စည်းကမ်း                  ညွှန်ကြားချက် တည်မြဲအမိန့်များထုတ်ပြန်ခြင်း။

(ဗ)    တည်မြဲအမိန့်၊ မီးဘေးစီမံချက်၊ လုံခြုံရေးစီမံချက်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊ ကာကွယ်                   တားဆီးရေးစီမံချက်များ ရေးသားပြုစုတင်ပြခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်

ပါသည်။

Loading