လုပ်ငန်းတာဝန်ဝတ္တရားများ

လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်ဌာနစိတ်များ

၁။      မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်)နှင့် နယ်ရုံးခွဲများရှိ ငွေစာရင်းဌာန များတွင် အဓိကလုပ်ငန်းစဉ် (၂) ရပ်ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ-

(က)    နှစ်စဉ်လုပ်ငန်း၏ ငွေသားစာရင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖော်ပြသည့်ဘတ်ဂျက်လုပ်ငန်းစဉ်၊

(ခ)      နှစ်စဉ် လုပ်ငန်း၏ ကုန်သွယ်မှုအရောင်းအဝယ်အရှုံးအမြတ်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုလက်ကျန် များကို ဖော်ပြသည့် နှစ်ချုပ်စာရင်းရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

၂။       အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်(၂)ရပ်အပေါ် အခြေခံ၍ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း (ရုံးချုပ်)၏ ငွေစာရင်းဌာနတွင် ငွေကြေးနှင့်စာရင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လုပ်ငန်း တာဝန်များကို အောက်ပါအတိုင်း ဌာနစိတ်များခွဲခြားတာဝန်ပေးအပ်ထားပါသည်-

(က)    ဘတ်ဂျက်ဌာနစိတ်

(ခ)      ငွေကြေးဌာနစိတ်(မြန်မာ)

(ဂ)     စာရင်းပေါင်းချုပ်ဌာနစိတ်

(ဃ)    ငွေကြေးဌာနစိတ်(နိုင်ငံခြား)

(င)      ဘဏ္ဍာရေးဌာနစိတ်

(က)    ဘတ်ဂျက်ဌာနစိတ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ဘတ်ဂျက်ဌာနစိတ်၏လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်(၁)တွင် ပါဝင် ပြီး အောက်ပါတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရပါသည်-

(ကက)   နှစ်စဉ် သာမန်ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းများ ရေးဆွဲတင်ပြခြင်း၊

( ခခ )    နှစ်စဉ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲတင်ပြခြင်း၊

(ဂဂ)     နှစ်စဉ် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေနှင့်ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်သည့် ကြွေး မြီ၊ အပ်ငွေ ယာယီစာရင်းများ လျာထားချက်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် လျာထား  ချက်နှင့်အမှန်စာရင်းများ ငွေသားစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း၊

(ဃဃ)   နှစ်စဉ် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဖြည့်စွက်ရန်ပုံငွေတောင်းခံ

တင်ပြခြင်း၊ ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းသုံးစွဲခြင်း၊ ပိုလျှံရန်ပုံငွေများ အပ်နှံခြင်း၊

(ငင)      နှစ်စဉ် ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီး သာမန်သုံးငွေစာရင်းနှင့် ငွေလုံးငွေရင်း သုံးငွေ စာရင်းများကို ရုံးချုပ်နှင့်နယ်ရုံးခွဲများသို့ စာရင်းခေါင်းစဉ်အလိုက် ခွဲဝေ ချထားပေးခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်စာရင်းများသို့ သုံးလပတ် အလိုက် ရန်ပုံငွေထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ဘဏ္ဍာ ရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်များ အပ်နှင်းခြင်း၊

(စစ)      လစဉ် နယ်ရုံးခွဲများ၏ ရငွေ-သုံးငွေစာရင်းများကို စိစစ်ကြီးကြပ်ခြင်း၊

(ဆဆ)   ဌာနခွဲအသီးသီးမှတင်ပြလာသည့် အသုံးစရိတ်တောင်းခံလွှာများအပေါ် ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီစိစစ်ခြင်း၊ အဆင့်ဆင့်ခွင့် ပြုမိန့် တောင်းခံဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဇဇ)      ဘတ်ဂျက်ဌာနစိတ်တွင် ထားရှိရမည့် အခြေခံစာရင်းရေးမှတ်တမ်းများ ဘတ်ဂျက်စာရင်းခေါင်းစဉ်အလိုက် အသုံးစရိတ်စာရင်းများ ရေးသွင်း ခြင်း၊

(ဈဈ)    အကျိုးတူလုပ်ကွက်အတွက် လုံခြုံမှုအာမခံစပေါ်ငွေများကို ထားရှိသည့် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များအလိုက် စာရင်းထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် သတ်မှတ် ချက်နှင့်အညီ ထုတ်ပေးနိုင်ရေး ဘဏ်နှင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ညည)   ငွေစာရင်းဌာန၏ဝင်စာ၊ထွက်စာများကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဋဋ)      ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြား ချက်များကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဖြန့်ဝေဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဌဌ)      အပတ်စဉ်၊လစဉ်၊ သုံးလပတ်၊ လေးလပတ်၊ ခြောက်လပတ်အလိုက် ရုံးချုပ်နှင့် နယ်ရုံးခွဲများ၏ ဝင်ငွေနှင့်အသုံးစရိတ်စာရင်းများကို ပြုစု၍ သတ်မှတ်ပုံစံများဖြင့် ဝန်ကြီးရုံးမှတဆင့် အထက်ဌာနများသို့ တင်ပြ အစီရင်ခံခြင်း၊

(ဍဍ)      လစဉ် ဌာနအချင်းချင်း အပြန်အလှန်စာရင်းစစ်ဆေးရာတွင် စာရင်းစစ် ဆေးခြင်းနှင့်စာရင်းစစ်ဆေးခံယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်း စစ်ချုပ်ရုံး၏ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းကို ခံယူရပါသည်။

အထက်ပါလုပ်ငန်း တာဝန်များကို လက်ထောက်မန်နေဂျာ (၁)ဦးနှင့် အမှုထမ်း (၆)ဦး တို့ကဆောင်ရွက်ပြီး ဘတ်ဂျက်ဌာနစိတ် တာဝန်ခံမန်နေဂျာထံ တင်ပြစိစစ်စေ၍ လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာမှ ထပ်မံစိစစ်ပြီးဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာသို့ တင်ပြ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

(ခ)     ငွေကြေးဌာနစိတ်(မြန်မာ)၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ငွေကြေးဌာနစိတ်(မြန်မာ)၏လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်(၁) တွင် ပါဝင်ပြီး အောက်ပါတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရပါသည်-

(ကက)   နေ့စဉ် ငွေသားကောက်ခံရသည့် ဌာန၏ဝင်ငွေများကို လက်ခံ၍ ငွေရ ပြေစာထုတ်ပေးခြင်း၊ နောက်ရက်တွင်ဘဏ်သို့ ငွေပေးသွင်းခြင်း၊

(ဥပမာ- ပြတိုက်ဝင်ကြေးများကို ပြတိုက်အရောင်းဆိုင်မှ ဌာနပိုင် ကျောက်များ၊ ရုပ်ထုရုပ်ထွင်းရောင်းရငွေများ၊ သီးခြားခွင့်ပြုထားသည့် ဌာနဝင်ငွေများ)

(ခခ)      ဌာနဆိုင်ရာ ရငွေများကို ငွေပေးသွင်းသူကိုယ်တိုင် ဘဏ်သို့တိုက်ရိုက် ငွေသွင်းနိုင်ရန် ဘဏ်ငွေသွင်းချလန်ရေးသားထုတ်ပေး၍ ဘဏ်သို့ ငွေ ပေးသွင်းစေပြီး ငွေပေးသွင်းပြီးကြောင်း ချလံပြန်လည်ရရှိပါက စိစစ်၍ ငွေရပြေစာထုတ်ပေးခြင်း၊

(ဂဂ)      လူပုဂ္ဂိုလ်(သို့)ဌာန အချင်းချင်းပေးချေရမည့် ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီး ငွေ တောင်းခံလွှာများကိုစိစစ်ပြီး သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ငွေထုတ်သူအား ချက်လက်မှတ်ရေးသားထုတ်ပေးခြင်း၊

(ဃဃ)   နေ့စဉ် ငွေစာရင်းစာအုပ်တွင် ရငွေ၊ ပေးငွေစာရင်းများ ရေးသွင်း၍ ငွေလက်ကျန် ဘဏ်လက်ကျန်များဖော်ပြ၍ မှန်ကန်ကြောင်း ငွေကိုင်နှင့် အရာရှိ (၁) ဦးမှ အတည်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း၊

(ငင)      အပတ်စဉ် ရငွေများကို စာရင်းခေါင်းစဉ်အလိုက် ပြုစု၍ ဘတ်ဂျက်ဌာန စိတ်သို့ ပေးပို့ခြင်း၊

(စစ)      လစဉ်ဝင်ငွေနှင့် အသုံးစရိတ်စာရင်းများကို ဘတ်ဂျက်ဌာနစိတ်၊ စာရင်း ပေါင်းချုပ်ဌာနစိတ်တို့နှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း၊

(ဆဆ)   လစဉ် ဘဏ်ရှင်းတမ်းထုတ်ယူ၍ ငွေစာရင်းစာအုပ်နှင့် တိုက်ဆိုင်စစ် ဆေးပြီး ဘဏ်နှင့် ကိုက်ညှိရှင်းတမ်းရေးဆွဲခြင်း၊

(ဇဇ)      လစဉ် ရုံးချုပ်နှင့်နယ်ရုံးခွဲများ၏ ရငွေ၊ပေးငွေစာရင်းများကို သက်ဆိုင် ရာ ဘဏ်စာရင်းအလိုက် ပြုစု၍ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့ခြင်း၊

(ဈဈ)    ပြပွဲအလိုက် ဆုကြေးငွေထုတ်ပေးနိုင်ရေး သက်ဆိုင်ရာနယ်ရုံးခွဲများနှင့် ဆုကြေးပေးရမည့် အနီးကပ်ကြီးကြပ်၊ နယ်မြေကြီးကြပ် တာဝန်ထမ်း ဆောင်မှုစာရင်းများ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေး၍ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ဆုကြေး ထုတ်ပေးနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ညည)   အကျိုးတူဆုကြေးရငွေ ပေးသွင်းခြင်းနှင့် ဆုကြေးငွေများ ထုတ်ပေး ခြင်းလုပ်ငန်းကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စာရင်းရေးသွင်းခြင်း (လယ်ဂျာ၊ ငွေစာရင်းစာအုပ်၊ ချက်လက်မှတ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်)၊ရငွေ ပေးငွေစာရင်းရေးဆွဲခြင်း၊နှစ်စဉ်နှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာများရေးဆွဲခြင်း

(ဋဋ)      အကျိုးတူလုပ်ကွက်များအတွက် ဘဏ်အာမခံစာရင်းများ လက်ခံခြင်း နှင့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ထုတ်ပေးခြင်း၊

(ဌဌ)      ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေနှင့်ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်သည့် ကြွေးမြီ၊ အပ် ငွေ ယာယီစာရင်းများကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လက်ခံခြင်း၊ထုတ်ပေး ခြင်း၊ ရငွေ၊ပေးငွေမှတ်တမ်း ထိန်းသိမ်းခြင်း၊

(ဍဍ)      လစဉ် ဌာနအချင်းချင်း အပြန်အလှန်စာရင်းစစ်ဆေးရာတွင် စာရင်းစစ် ဆေးခြင်းနှင့်စာရင်းစစ်ဆေးခံယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်း စစ်ချုပ်ရုံး၏ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းကို ခံယူရပါသည်။

အထက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်များကို လက်ထောက်မန်နေဂျာ(၁)ဦးနှင့် အမှုထမ်း(၆) ဦးတို့ကဆောင်ရွက်ပြီး ငွေကြေးဌာနစိတ်(မြန်မာ) တာဝန်ခံမန်နေဂျာထံ တင်ပြစိစစ်စေ ၍ လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာမှ ထပ်မံစိစစ်ပြီး ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

(ဂ)     စာရင်းပေါင်းချုပ်ဌာနစိတ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

စာရင်းပေါင်းချုပ်ဌာနစိတ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အဓိကလုပ်ငန်းစဉ် (၂) တွင် ပါဝင်ပြီး အောက်ပါတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရပါသည်-

(ကက)   အသုံးစရိတ်များအတွက် မြီစားလွှာ၊ ရငွေများအတွက် မြီရှင်လွှာများကို သုံးစွဲရရှိသည့် ကိစ္စရပ်အလိုက် အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ စုံ/မစုံ စိစစ်၍ စာရင်းခေါင်းစဉ် သတ်မှတ်ရေးဆွဲခြင်း၊နေ့စဉ် မြီစားလွှာ၊ မြီရှင်လွှာရေးသွင်းခြင်း၊လုပ်ကွက်အဆိုပြုငွေများ စာရင်းထည့်သွင်း ခြင်း၊ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်နှင့် သာမန်အသုံးစရိတ်များ စာရင်း ထည့်သွင်းခြင်း၊

(ခခ)      နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ရုံးချုပ်နှင့် နယ်ရုံးခွဲများ၏ စာရင်းများပေါင်း ချုပ်၍ နှစ်ချုပ်စာရင်းရေးဆွဲပြီးနောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးနှင့် စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးသို့ ပေးပို့အစီရင်ခံခြင်း၊

(ဂဂ)      ပြတိုက်(နေပြည်တော်)မှ ကောက်ခံရရှိသည့် ပြတိုက်ဝင်ကြေးများနှင့် အကျိုးတူဖော်ထုတ်အသစ်လျှောက်ထားသည့် ကုမ္ပဏီများမှ ကောက်ခံ ရရှိသည့် ငွေများကိုလက်ခံ၍ ဘဏ်သို့ပေးသွင်းခြင်း၊

(ဃဃ)   လစဉ်ကောက်ခံရရှိသည့် ပြတိုက်ဝင်ကြေး၏ ၅၀% နှင့် လုပ်ကွက် ကုန်ကျစရိတ်အတွက် ကောက်ခံပေးသွင်းငွေ၏ ၄၀% ကို နိုင်ငံတော်သို့ ပေးသွင်းခြင်း၊

(ငင)      ပြတိုက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်နှင့် လုပ်ကွက်ကုန်ကျစရိတ်ပေးသွင်းငွေ မှ ထုတ်ယူသုံးစွဲရန်အတွက် သတ်မှတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ထုတ် ပေးခြင်း၊

(စစ)      ပြတိုက်ဝင်ကြေးရငွေ၊ သုံးစွဲငွေများအတွက် မြီစားလွှာ၊မြီရှင်လွှာစာရင်း ရေးသွင်းခြင်း၊ ငွေစာရင်းစာအုပ်၊ လယ်ဂျာစာရင်းများ၊ ရငွေ၊ ပေးငွေ စာရင်းနှင့် နှစ်ချုပ်စာရင်း များရေးဆွဲ၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးနှင့် စာရင်းစစ်ချုပ် ရုံးသို့ ပေးပို့အစီရင်ခံခြင်း၊

နိုင်ငံခြားငွေဖြင့်ရောင်းချသည့် ရတနာပြပွဲများတွင် ပြည်တွင်းရတနာကုန်သည် များဝယ်ယူသည့် ကျောက်တွဲများအတွက် ရောင်းရငွေများကို သက်ဆိုင်ရာဘဏ်စာရင်း များသို့ ခွဲဝေထည့်သွင်းနိုင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်သည် ငွေသားစာရင်းလုပ်ဆောင်ချက်တွင် ပါဝင်ပြီး အောက်ပါအတိုင်းအဆင့်ဆင့်ဆောင်ရွက်ရပါသည်-

(ကက)   ပြပွဲဌာနမှ ကျောက်တန်ဖိုးအကြေပေးသွင်းသည့် ကျောက်တွဲများ အတွက် လွှဲပြောင်းပေးသည့် Credit Advice နှင့် Receipt များကို တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း၊

(ခခ)      ရောင်းရငွေများ ခွဲဝေပေးရန် ရတနာပစ္စည်းပိုင်ရှင်မှ လျှောက်ထားလာ သည့် လျှောက်လွှာများတွင် လိုအပ်သော အထောက်အထားများ ပြည့်စုံမှုရှိ မရှိတင်ပြချက်များ မှန်ကန်မှုရှိမရှိစိစစ်လက်ခံခြင်း၊

(ဂဂ)      ရောင်းရငွေများနှင့် ဒဏ်ကြေးငွေများကို သက်ဆိုင်ရာအခွန်အခများ ပေးသွင်းရမည့် ဘဏ်စာရင်းနှင့် ကုမ္ပဏီ၊ အသင်း၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ရှင် ဘဏ်စာရင်းများသို့ ခွဲဝေထည့်သွင်းနိုင်ရန် Computer Software တွင် ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ခွဲဝေဇယားများကို သက်ဆိုင်ရာ အလိုက် မိတ္တူမျာပေးပို့ခြင်း၊

(ဃဃ)   Computer Software ဖြင့် တွက်ချက်ရရှိသော စာရင်းများအတိုင်း သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များသို့ ဘဏ်စာရင်းလွှဲပြောင်းထည့်သွင်းနိုင်ရေး ချက်လက်မှတ်ရေးသား၍ ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆောင် ရွက်ခြင်း၊

(ငင)      ဌာနပိုင်ရတနာပစ္စည်းရောင်းရငွေမှ ပေးဆောင်ရမည့် အထူးကုန်စည် ခွန်များကို အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးသို့ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပေးသွင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(စစ)      ငွေခွဲဝေခြင်းဇယားများကို ရတနာပစ္စည်းပိုင်ရှင်(၁)စုံ၊ အကျိုးတူဆု ကြေး (၁)စုံ၊ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ ဝန် ဆောင်ခ(၁)စုံ၊ ပြပွဲဗဟိုကော်မတီ(၁)စုံ စုစုပေါင်း (၄)စုံ ဖြန့်ဝေခြင်း၊

(ဆဆ)   အပတ်စဉ်ငွေခွဲဝေမှုအခြေအနေအစီရင်ခံတင်ပြခြင်း၊

အထက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်များကို လက်ထောက်မန်နေဂျာ(၁)ဦးနှင့်အမှုထမ်း(၆) ဦးတို့ကဆောင်ရွက်ပြီး စာရင်းပေါင်းချုပ်ဌာနစိတ် တာဝန်ခံမန်နေဂျာထံ တင်ပြစိစစ် စေ၍ လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာမှ ထပ်မံစိစစ်ပြီး ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

(ဃ)    ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဌာနစိတ်၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲဗဟိုကော်မတီ၊ ပြပွဲဆိုင်ရာ ရငွေများကို ကောက်ခံ ခြင်း၊ ပြပွဲအသုံးစရိတ်များနှင့် ဆက်စပ်အသုံးစရိတ်များအား ထုတ်ပေးခြင်းများ ဆောင် ရွက်နိုင်ရန် သီးခြားပြပွဲဗဟိုကော်မတီငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်၍ ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်း များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီဌာနစိတ်၏ လုပ်ငန်း စဉ်များသည် ငွေသားစာရင်းလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် နှစ်ချုပ်စာရင်းလုပ်ငန်းစဉ်တို့ ပါဝင်ပါ သည်။

                   စာရင်းများပြုစုခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း

ရငွေ/ပေးငွေများကို သက်ဆိုင်ရာစာရင်းခေါင်းစဉ်အလိုက် မြီရှင်လွှာ/ မြီစားလွှာ များ ရေးသွင်းခြင်း၊ ငွေစာရင်းစာအုပ်နှင့် လယ်ဂျာစာရင်းများရေးသွင်းခြင်း၊ အစမ်းရှင်း တမ်း၊ ဘဏ်နှင့် ကိုက်ညှိရှင်းတမ်းရေးဆွဲခြင်းများ ​ဆောင်ရွက်ရပါသည်။

ရငွေ/ပေးငွေများကို ပြပွဲဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးများတွင် တင်ပြအတည်ပြု ချက်ရယူဆောင်ရွက်ရပါသည်။

                   စာရင်းစစ်ဆေးမှုခံယူခြင်း

ဝင်ငွေနှင့်အသုံးစရိတ်များကို ရတနာပြပွဲ တစ်ကြိမ်ပြီးဆုံးတိုင်း ဒုတိယအထွေ ထွေမန်နေဂျာ(၁)ဦး ဦးစီးသည့် ဌာနတွင်း စာရင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း၍ စစ်ဆေးမှု ကိုခံယူရပါသည်။

လစဉ်ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်အဖွဲ့နှင့် ဌာနအချင်းချင်း စာရင်းစစ်အဖွဲ့၏ စစ်ဆေးမှု ကိုခံယူရပါသည်။

နှစ်စဉ် စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ စစ်ဆေးမှုကို ခံယူ၍ စီးပွားရေးရာကော်မတီသို့ တင် ပြအတည်ပြုချက်ရယူရပါသည်။

                   (င)     ငွေကြေးဌာနစိတ်(နိုင်ငံခြားငွေ)၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ငွေကြေးဌာနစိတ်(နိုင်ငံခြားငွေ)ဌာနစိတ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ပြပွဲရောင်း ရငွေများကို သက်ဆိုင်ရာဘဏ်စာရင်းသို့ ထည့်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို အောက်ပါ အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရပါသည်-

(ကက)   ပြပွဲဌာနမှ လွှဲပြောင်းပေးသော ကျောက်တန်ဖိုးပေးချေသည့် Invoice နှင့် Credit Advice တို့တွင် ပါရှိသော ကျောက်တန်ဖိုးများကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း၊

(ခခ)      Invoice တွင်ပါရှိသော ကျောက်ပိုင်ရှင်အမည်များကို Software စနစ် မှထုတ်ယူ၍ စာရင်းပြုစုခြင်းနှင့် ကျောက်တန်ဖိုးပေးချေမှုများကို စာရင်းပြုစု၍ ကျောက်ပိုင်ရှင်များသိရှိစေရန် မှတ်ပုံတင်စာအုပ်ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားရှိခြင်း၊

(ဂဂ)      ရောင်းရငွေများ ခွဲဝေပေးရန် ရတနာပစ္စည်းပိုင်ရှင်မှ လျှောက်ထားလာ သည့် လျှောက်လွှာများတွင် လိုအပ်သော အထောက်အထားများပြည့်စုံ မှုရှိ/မရှိတင်ပြချက်များ မှန်ကန်မှုရှိ/မရှိစိစစ်လက်ခံခြင်း၊

(ဃဃ)   ကျောက်ရောင်းရငွေများကို ခွဲဝေရာတွင် ရောင်းရငွေများအပေါ် အောက်ပါအခွန်အခများနှုတ်ယူပြီး ကျန်ငွေကို ပိုင်ရှင်၏ ဘဏ်စာရင်း သို့ ပေးသွင်းရမည်-

ပြည်ထောင်စုအခွန်အကောက်ဥပဒေအရ ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနသို့ ပေးသွင်းရသည့် အထူးကုန်စည်ခွန်၊

မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားသည့် ဝန် ဆောင်ခ၊

အကျိုးတူကျောက်ဖြစ်ပါက အထက်ပါအခွန်အခများနှုတ်ပြီး ကျန် ငွေပေါ်တွင် မှော်/လုပ်ကွက်အလိုက် ရောင်း​ရငွေပေါ်တွင် တွက် ချက်ထားသည့်နှုန်းထားများအတိုင်း ပေးဆောင်ရမည့် အကျိုးတူ ဆုကြေး၊

ကျသင့်သည့်ဘဏ်စရိတ်၊

(ငင)      အကျိုးတူကျောက်များခွဲဝေရာတွင် အထက်အပိုဒ်(ဃဃ)ပါ အခွန်အခ များ နှုတ်ယူပြီးပါက ကျန်ငွေပေါ်တွင် အကျိုးတူဝေစု(၂၅%)ကို မြန်မာ့ ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ ဘဏ်စာရင်းသို့ ပေး သွင်းပြီး (၇၅%)ကို ကျောက်ပိုင်ရှင်၏ဘဏ်စာရင်းသို့ ပေးသွင်းရခြင်း၊

(စစ)      ငွေခွဲဝေဇယားများပြုစုပြီးပါက ဘဏ်စာရင်းလွှဲပြောင်းခြင်းဆောင်ရွက် နိုင်ရန် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်(နိုင်ငံခြားငွေဌာနစိတ်)သို့ မိတ္တူတစ် စောင်နှင့်အတူ ပေးပို့၍ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဆဆ)   စျေးနှုန်းမှားယွင်းရေးသွင်းခြင်းအတွက် ဒဏ်ကြေးရငွေနှင့် အရောင်း အဝယ်ပျက်ကွက်သည့် ကျောက်တွဲများအတွက် ဒဏ်ကြေးရငွေများကို ပြပွဲဗဟိုကော်မတီက သတ်မှတ်ထားသော ခွဲဝေနှုန်းထားများအတိုင်း ခွဲဝေခြင်း၊

(ဇဇ)      ဘဏ်မှ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် ရရှိ သော ဝန်ဆောင်ခနှင့် အကျိုးတူဝေစု (၂၅%) တို့အတွက် အကြောင်း ကြားစာ Memorandum ရရှိပါက ပေးဆောင်ထားမှုများနှင့်ကိုက်ညီ မှုရှိ/မရှိစစ်ဆေးရခြင်း၊

(ဈဈ)    စိစစ်ပြီးပါက ငွေကြေး(မြန်မာဌာနစိတ်)သို့ ပေးသွင်းထားသည့်နေ့ အလိုက် လွှဲပြောင်းပေးရခြင်း၊

(ညည)   အပတ်စဉ်ဝင်ငွေရရှိမှုကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးသို့ တင်ပြရခြင်း၊

(ဋဋ)      လစဉ် ဘဏ်နှင့် စာရင်းကိုက်ညှိခြင်းများ ပြုလုပ်ရခြင်း၊

အထက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်များကို လက်ထောက်မန်နေဂျာ (၁)ဦးနှင့် အမှုထမ်း  (၇) ဦး တို့ကဆောင်ရွက်ပြီး ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဌာနစိတ် တာဝန်ခံမန်နေဂျာ ထံတင်ပြစိစစ်စေ၍လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာမှထပ်မံစိစစ်ပြီး ဒုတိယအထွေထွေ မန်နေဂျာ သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၃။      ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲများတွင် ပြည်တွင်းသုံးကျပ်ငွေဖြင့် ရောင်းချရခြင်းများ အပေါ် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်စာရင်းများသို့ ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ရခြင်းများကို စာရင်းပေါင်းချုပ်ဌာနမှ လည်း ကောင်း၊ နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ရောင်းချရငွေများအပေါ် သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်စာရင်းများသို့ ထည့်သွင်း ဆောင်ရွက်ရမှုများကို ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဌာနစိတ်မှလည်းကောင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါ သည်။

၄။      ကျောက်မျက်ရတနာပြတိုက်(အရောင်းဆိုင်)ရှိ ငွေကြေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက် နိုင်ရန်အတွက် ငွေစာရင်းဌာနမှ အမှုထမ်းများ တစ်ဦးစီအလှည့်ကျ တာဝန်ပေးအပ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ငွေစာရင်းဌာန ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် မူလတာဝန်များအပြင် ဌာနမှ အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်လာသော တာဝန်များကိုလည်း ပူးတွဲတာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။

Loading