လုပ်ငန်းတာဝန်ဝတ္တရားများ

မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြတိုက်(ရန်ကုန်)တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသောဝန်ထမ်းများ၏

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၄။      မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြတိုက်(ရန်ကုန်)တွင်  တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

ပြခန်းမဆောင်အဖွဲ့

စဉ် ရာထူး ဦးရေ မှတ်ချက်
အရာထမ်း  
အမှုထမ်း  

ပြတိုက်ဝင်ကြေးငွေကောက်ခံရေးအဖွဲ့

စဉ် ရာထူး ဦးရေ မှတ်ချက်
အရာထမ်း  
အမှုထမ်း  

ပြတိုက်စီမံရုံးခန်းအဖွဲ့

စဉ် ရာထူး ဦးရေ မှတ်ချက်
အရာထမ်း  

 

အမှုထမ်း

 

၂၃

 

အကျိုးတူ(၂)ဦး

MIC (၁)ဦး

ပြတိုက်ငွေစာရင်းအဖွဲ့

စဉ် ရာထူး ဦးရေ မှတ်ချက်
အရာထမ်း  
အမှုထမ်း  

ပြတိုက်ရတနာစျေးမြေညီထပ်အဖွဲ့

စဉ် ရာထူး ဦးရေ မှတ်ချက်
အမှုထမ်း  

ပြတိုက်ရတနာစျေးပထမထပ်အဖွဲ့

စဉ် ရာထူး ဦးရေ မှတ်ချက်
အမှုထမ်း  

ပြတိုက်ရတနာစျေးဒုတိယထပ်အဖွဲ့

စဉ် ရာထူး ဦးရေ မှတ်ချက်
အမှုထမ်း  

ပြတိုက်အထူးရွှေဆိုင်ကြီးအဖွဲ့

စဉ် ရာထူး ဦးရေ မှတ်ချက်
အရာထမ်း  
အမှုထမ်း  

ပြတိုက် OSS အဖွဲ့

စဉ် ရာထူး ဦးရေ မှတ်ချက်
အရာထမ်း  
အမှုထမ်း  

ပြတိုက်လုံခြုံရေးအဖွဲ့

စဉ် ရာထူး ဦးရေ မှတ်ချက်
အမှုထမ်း  

ပြတိုက်ရုံးချုပ်ဟောင်းလုံခြုံရေးအဖွဲ့

စဉ် ရာထူး ဦးရေ မှတ်ချက်
အမှုထမ်း  

Loading