ဌာနဖွဲ့စည်းပုံ

မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း

မှတ်တမ်းနှင့်လိုင်စင်ဌာန၏ဖွဲ့စည်းပုံ

 

 

မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း

မှတ်တမ်းနှင့်လိုင်စင်ဌာန(နေပြည်တော်)ရှိ အရာထမ်း/အမှုထမ်းအင်အားစာရင်း

စဉ်                      ရာထူး                         အရာထမ်း             အမှုထမ်း         ပေါင်း

၁        ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ                       ၁                       –                 ၁

၂        လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ             ၁                       –                 ၁

၃        မန်နေဂျာ                                                     ၂                       –                  ၂

၄        လက်ထောက်မန်နေဂျာ                               ၂                       –                  ၂

၅       ကြီးကြပ်ရေးမှူး(ကွန်ပျူတာ)                       –                      ၃                 ၃

၆       စာရင်းကိုင်(၁)                                              –                      ၁                 ၁

၇       လက်မှုကျွမ်းကျင်-၁(ကျောက်ရွေး)              –                      ၃                 ၃

၈       ပုံဆွဲ-၁(ဒီဇိုင်း)                                               –                      ၁                 ၁

၉       ပစ္စည်းထိန်း-၁                                               –                      ၁                 ၁

၁၀     ဌာနခွဲစာရေး                                                 –                      ၃                  ၂

၁၁      လက်မှုကျွမ်းကျင်-၂(ပန်းတိမ်)                     –                      ၁                 ၁

၁၂      လက်မှုကျွမ်းကျင်-၂(ကျောက်ရွေး)               –                      ၁                 ၁

၁၃      လ/ထကြီးကြပ်ရေးမှူး(ဉယျာဉ်)                  –                      ၁                 ၁

၁၄      ပြတိုက်လက်ထောက်-၃                              –                      ၁                 ၁

၁၅     ဒု-လ/ထကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး        –                       ၂                  ၂

၁၆     ဒု-လ/ထကြီးကြပ်ရေးမှူး(စိုက်ပျိုးရေး)        –                      ၁                 ၁

၁၇     နေ့စား(စာရေး/အကူကျောက်ရွေး/             –                      ၃                 ၃

ယာဉ်မောင်း)

စုစုပေါင်း                                                          ၆                    ၂၁                ၂၇

Loading