လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစံသတ်မှတ်ချက်များ (Standard Operation Procedure)

မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာန(ကျောက်စိမ်း)နှင့်သက်ဆိုင်သော စံချိန် စံနှုန်းညီ  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

 

နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းချခွင့်ရှိသူများ

၂။       ကုမ္ပဏီ/သမအသင်း/ရတနာလိုင်စင်/ဂျီတီစီလိုင်စင်/ကျောက်စိမ်းအချောထည်၊ ရုပ်ထုရုပ်ထွင်း ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် တစ်ခုခုရှိရမည်။ လိုင်စင်အားလုံး သက်တမ်းရှိ လိုင်စင်ဖြစ်ရမည်။ အထောက်အထားတင်ပြနိုင်ရမည်။ ရောင်းချပြီးငွေများ လွှဲပြောင်းထည့်သွင်းရန် နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ်မှု ဘဏ်ငွေစာရင်း ဖွင့်လှစ်ထားရှိသူများ ဖြစ်ရမည်။ ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရန် ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိသူဖြစ်ပါက ၎င်းခွင့်ပြုမိန့်သည် လက်ရှိသက်တမ်းမကုန်သေးသော လုပ်ကွက်ဖြစ်ရမည်။ မိမိ လုပ်ကွက်မှ တူးဖော်ထုတ်လုပ်သော ကျောက်စိမ်းများအတွက် ရတနာခွန် (တွင်းဝခွန်)ပေးဆောင် သည့် အထောက်အထား မကလ(၁၄) မူရင်းရှိရမည်။ တစ်ဆင့်ဝယ်ယူတင်ပြ/ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါက ရတနာခွန်ပေးဆောင်ခဲ့သည့် မကလ (၁၄)မိတ္တူရှိရမည်။ ရတနာပြပွဲတွင် ဝယ်ယူခဲ့သော ကျောက်ဖြစ်ပါက အရောင်းအဝယ်စာချုပ် (Sale Agreement) တင်ပြနိုင်ရမည်။

နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ကျောက်မျက်ရတနာဝယ်ယူခွင့်ရှိသူများ

၃။      ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲသို့တက်ရောက်ရန် ဖိတ်စာဖြင့် ဖိတ်ကြားခြင်းခံရသည့် နိုင်ငံခြား ကုန်သည်များ၊ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေနှင့်အညီ ကျောက်မျက်ရတနာထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ် ငန်းကို ခွင့်ပြုမိန့်ရယူလုပ်ကိုင်သည့် ပုဂ္ဂလိက/ကုမ္ပဏီ/သမအသင်းများမှ ရတနာကုန်သည်များ၊ ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေနှင့်အညီ လိုင်စင်ရယူထားသူများ (ရတနာဆိုင်လိုင်စင်နှင့်ဂျီတီစီလိုင်စင်)၊ သတ်မှတ်ထားသည့်  (Deposit) ယူရိုငွေ ကိုပေးသွင်းထားသူများသာ ဝယ်ယူခွင့်ရှိပါသည်။


ကုမ္ပဏီ/သမ/ပုဂ္ဂလိကများသို့ အကြောင်းကြားခြင်း

၄။      ရတနာပြပွဲတွင် ကျောက်စိမ်းတွဲများတင်ပြရောင်းချလိုသော ကျောက်စိမ်းတွဲပိုင်ရှင်များ လိုက်နာရန် စည်းကမ်းချက်များကို ကြိုတင်ထုတ်ပြန်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်း ရှင်များအသင်းချုပ်မှတစ်ဆင့်သော်လည်းကောင်း၊ ကြေညာသင်ပုန်းများတွင် ကပ်ထားခြင်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ နယ်တူးဖော်ရေးစခန်းများမှသော်လည်းကောင်း၊ သတင်းစာမှသော်လည်းကောင်း အများသိရှိအောင် ကြေညာပေးရပါမည်။

လျှောက်လွှာများ လက်ခံခြင်း

၅။      လျှောက်လွှာလက်ခံရေးအဖွဲ့သည် အောက်ပါတို့ကို စိစစ်ပြီးမှ လက်ခံရပါသည်-

(က)    တင်ပြသောစာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးရမည်။ လျှောက်လွှာ လက်ခံရေးအဖွဲ့သည် ရတနာခွန် (တွင်းဝခွန်)ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက် အထားစာရွက်စာတမ်းများ၊ အရောင်းအဝယ်စာချုပ်များ၊ အခြေခံဈေး တန်ဖိုးကြီးမား သည့်ကျောက်များ ပါဝင်ပါက ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရမည်။

(ခ)      အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများနှင့် တွဲဖွဲ့စာရင်းတွင်ပါဝင်သော အချက်အလက် တို့ကို တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရာတွင် ကိုက်ညီဆီလျော်မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးရမည်။

(ဂ)     လျှောက်လွှာမှတ်တမ်းစာအုပ်ထားရှိပြီး လိုအပ်သောအချက်အလက်များ၊ ဆက်သွယ် ရန်လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များရေးသွင်းရမည်။

(ဃ)    နေ့စဉ်လက်ခံရရှိသော လျှောက်လွှာများကို နေ့၊ အချိန်အလိုက် ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြုလုပ်၍ လျှောက်လွှာနံပါတ်စဉ်တပ်ပေးရမည်။

(င)      အချက်အလက်ပြည့်စုံသော လျှောက်လွှာလက်ခံရရှိပါက မှတ်ပုံတင်စာရင်း ရေးသွင်း ထားရမည်။ သို့ရာတွင် လျှောက်လွှာလက်ခံရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မှ ဒုတိယအထွေထွေ မန်နေဂျာထံ တင်ပြပြီး အတည်ပြုချက်ရရှိမှသာ လျှောက်လွှာလက်ခံ အမှတ်စဉ် တပ်ပေးရမည်။ အဆိုပါ လျှောက်လွာလက်ခံအမှတ်စဉ်အတိုင်း ရေတွက်ချိန်တွယ် လက်ခံရေးအဖွဲ့က  ဆောင်ရွက်ရမည်။

(စ)     လျှောက်လွှာလက်ခံရေးအဖွဲ့သည် လက်ခံရရှိသည့် အချက်အလက်ပြည့်စုံမှန်ကန်သော လျှောက်လွှာများနှင့်အတူ တင်ပြရောင်းချမည့် ကျောက်စိမ်းတွဲများအား စာရင်းနှင့် တကွ ကျောက်စိမ်းတွဲများ လက်ခံရေးအဖွဲ့သို့ ပေးပို့ရမည်။

ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း

၆။      ရတနာပြပွဲတင်ပြရောင်းချရန် လာရောက်အပ်နှံသည့် ကျောက်စိမ်းတွဲများကို ပဏာမစစ်ဆေး ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ပါမည်-

(က)    ကုမ္ပဏီ/သမ/ပုဂ္ဂလိက ကျောက်ပိုင်ရှင်များ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း သိရှိလိုက်နာ၍ တွဲဖွဲ့ဆောင်ရွက်ထားခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးရမည်။

(ခ)      ကုမ္ပဏီ/ သမ/ ပုဂ္ဂလိကများက လျှောက်လွှာတင်ပြထားသော တွဲဖွဲ့စာရင်းနှင့် ကျောက်စိမ်းအတွဲများ ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးရမည်။

(ဂ)     ကျောက်စိမ်းတုံးပေါ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ/သမအသင်း ကိုယ်စားပြု​သ‌င်္ကေတများ ရေးမှတ်ထားခြင်း ရှိ/မရှိ 1/3,2/3,3/3,…… စသည်ဖြင့် အရေအတွက်ဖော်ပြမှုများ ရေးမှတ်ထားခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးရမည်။ ကျောက်တုံးပေါ်တွင် ပြပွဲနှင့် မသက်ဆိုင်​ သော အမှတ်အသားများ မပါရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဃ)    သေတ္တာတွင် ထည့်သွင်းပြသရမည့် အရွယ်အစားပါသည့် ကျောက်စိမ်းတွဲများ ပါဝင်ပါက ထည့်သွင်းရမည့် သေတ္တာအမျိုးအစား၊ ခိုင်ခန့်မှု၊ လုံခြုံစိတ်ချရသော သော့များ ပါ/မပါ၊ သေတ္တာပေါ်တွင် ပြပွဲနှင့် မသက်ဆိုင်​သော အမှတ်အသားများ မပါရှိစေရေး စစ်ဆေးရမည်။ အငယ်ဆုံးသေတ္တာအရွယ်အစားမှာ (အနည်းဆုံး အလျား ၂၄”) ဖြစ်ပြီး ပေပါခွံဖြင့် ပြုလုပ်ထားရမည်။

(င)      နေ့စဉ်စစ်ဆေးပြီးစီးမှုအခြေအနေကို ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာထံ တင်ပြရမည်။

ရေတွက်ချိန်တွယ်လက်ခံခြင်း

၇။      လာရောက်အပ်နှံသည့် ကျောက်စိမ်းတွဲများကို ရေတွက်ချိန်တွယ် လက်ခံရာတွင် အောက်ပါ အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်-

(က)    ပဏာမစစ်ဆေးပြီးသော အတွဲများကို လျှောက်လွှာအမှတ်စဉ်အတိုင်း စိစစ်၍ ရေတွက် ချိန်တွယ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ခ)      ကျောက်စိမ်းတွဲပိုင်ရှင် ရှေ့မှောက်တွင် တွဲဖွဲ့စာရင်းနှင့် တိုက်ဆိုင်၍ ရေတွက်ချိန်တွယ် စစ်ဆေးရမည်။

(ဂ)     အလေးချိန် ချိန်တွယ်ရာတွင် စစ်ဆေးထားသည့် ကတ္တားအကောင်းများကိုသာ အသုံး ပြုရမည်။ မချိန်တွယ်မီ Zeroing ပြုလုပ်ပြီးမှသာ ချိန်တွယ်ရမည်။

(ဃ)    အလေးချိန်ကို တိကျစွာ ချိန်တွယ်ပြီးနောက် Allowance ကို သတ်မှတ်လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့်အညီယူပြီး အလေးချိန်ကိုကီလိုဂရမ်ဖြင့် သတ်မှတ်ဖော်ပြရမည်။  (၂)တန် အောက် ကျောက်စိမ်းတွဲများအတွက် ကျောက်သားပွ၍ ကျိုးပဲ့လွယ်သော ပင်မသိုက် အငုတ်မှော် ကျောက်စိမ်းရိုင်းများကို (၃%)၊ ရေဆောင်သိုက် အလုံးမှော် ကျောက်စိမ်း ရိုင်းများကို (၂%) Allowance ယူရမည်။ (၂)တန်အထက် ကျောက်စိမ်းအတွဲများအား (၁%) Allowance ယူရမည်။

(င)      အရည်ကျောက်၊ အထည်ကျောက်နှင့် အဆင့်မြင့်အသားကျောက်များ၏ အလေးချိန် အား တိကျစွာချိန်တွယ်ပြီး အလေးချိန် တိကျစွာဖော်ပြရမည်။

(စ)     အလေးချိန်ကို ခန့်မှန်းအလေးချိန်ဖြင့် ဖော်ပြခြင်းမပြုရ။ စံကိုက်ညှိထားသော ချိန်ခွက် ဖြင့် ချိန်တွယ်ရမည်။ သာမန်အသားကျောက်များကို ဒဿမ အစွန်းထွက် ဖော်ပြခြင်း မပြုရ။ အရည်၊ အထည်နှင့် အဆင့်မြင့်အသားကျောက်များအား အတိအကျ ချိန်တွယ်၍ ဒဿမဖြင့် ဖော်ပြရမည်။ (၁)ကီလိုအောက် အရည်ကျောက်အား ဂရမ်ဖြင့် ဖော်ပြရမည်။ ချိန်တွယ်ရရှိသည့် အလေးချိန်များနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ ကျောက်စိမ်း တွဲပိုင်ရှင်များမှ တာဝန်ယူအတည်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုးထားရမည်။

(ဆ)    ပိုင်ရှင်များမှ တင်ပြထားသည့် အလေးချိန်နှင့်စစ်ဆေးရရှိသည့်အလေးချိန်များ ကွာဟ နေပါက အလေးချိန်အမှန်အား အတည်ပြုချက်ရယူပြီး ပြပွဲဗဟိုကော်မတီသို့ တင်ပြ၍ ပြပွဲဗဟိုကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဇ)     ရေတွက်စစ်ဆေးရာတွင် မျက်မြင်အနေအထားအရ အရှိအတိုင်း စစ်ဆေးရမည်။ လျှို နာအက်ကြောင်းများမှ ကွဲထွက်ပါက အပဲ့တစ်ခုချင်းအား ထည့်သွင်းရေတွက်ရမည်။ လျှိုပဲ့ဖြစ်ကြောင်းသိသာရန် အပဲ့စမျက်နှာပြင်ကို Marker Pen ဖြင့်မျဉ်းတားရမည်။ အပဲ့စကို ပြန်ဆက်၍ ရေတွက်ခြင်းမပြုရ။

(ဈ)     လျှိုနာအက်ကြောင်းများကြောင့် ကွဲထွက်နိုင်သည့် ကျောက်စိမ်းတုံးများကို ဖဲ့ထုတ်ပြီး မှ လက်ခံရမည်။ ပိုင်ရှင်မှ ဖဲ့ထုတ်ရန် လက်မခံပါက အဆိုပါအတွဲကို တွဲဖွဲ့စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခြင်းမပြုရ။

(ည)    ကျောက်စိမ်းတုံးတစ်တုံးတည်း အလေးချိန် တန် (၂၀) ထက်ပိုပါက ပြပွဲဗဟိုကော်မတီ ၏ ခွင့်ပြုမိန့်ရယူပြီးမှ လက်ခံဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဋ)      ကျောက်စိမ်းအတွဲများတွင် အတုံးကြီးနှင့် သေးငယ်သောအတုံးများ ရောနှောအတွဲဖွဲ့ ခြင်း၊ လွန်စွာသေးငယ်သော ပဲ့စ/ဖြတ်စများ ပါဝင်ခြင်းတွေ့ရှိပါက ပိုင်ရှင်နှင့် ညှိနှိုင်း ဖယ်ရှားရန်နှင့် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေကို အတွင်းရေးမှူး (ကျောက်စိမ်းဆပ် ကော်မတီ) ထံ တင်ပြရမည်။

(ဌ)      ကျောက်စိမ်းတုံးတစ်ခြမ်းချင်း၏ အလေးချိန် (၃၅)ကီလိုဂရမ် အောက်ရှိပြီး တစ်တွဲ၏ အလေးချိန် (၂)တန်အောက်ရှိသော အတွဲတိုင်းကို သော့ခတ်၍ရသည့် လုံခြုံခိုင်ခန့်သော သေတ္တာများ (၄’ x  ၄’ သံသေတ္တာ၊ သံဇကာသေတ္တာ)ဖြင့် လုံခြုံစွာ ထည့်သွင်းအပ်နှံ စေရမည်။ စားပွဲတင်အတွဲများအတွက် သံသေတ္တာအရွယ်အစားမှာ အနည်းဆုံးအလျား (၂၄”)ရှိရန်နှင့် ခိုင်ခန့်သော သော့အမျိုးအစားဖြစ်ရမည်။

(ဍ)      ချိန်တွယ်စစ်ဆေးပြီး အတွဲဖွဲ့စာရင်းရေးသွင်းရာတွင် ကျောက်စိမ်းအတွဲများကို အရည် အသွေးအမျိုးအစား သတ်မှတ်ပေးသောအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်သည့် (အရည်၊ အထည်၊ အသား) အမျိုးအစား မှန်ကန်စွာ ဖော်ပြရမည်။

(ဎ)     ပိုင်ရှင်တစ်ဦးတွင် တင်ပြသောအတွဲများ တစ်တွဲနှင့်တစ်တွဲ အရေအတွက်၊ အလေးချိန်၊ အခြေခံဈေးတူညီပါက မှားယွင်းမှုရှိနိုင်သဖြင့် မတူညီစေရန် ပိုင်ရှင်နှင့် ညှိနှိုင်းပြင်ဆင် ရမည်။

(ဏ)    ကျောက်စိမ်းမဟုတ်သော အခြားတွင်းထွက်ကျောက်များကို အမျိုးအမည်ဖော်ပြပြီး မှသာ အတွဲဖွဲ့စာရင်း သီးခြားရေးသွင်းတင်ပြရမည်။

(တ)    အတွဲဖွဲ့စာရင်းကို ပိုင်ရှင်နှင့်အတူ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေး၍ ကတ်တလောက်ပြုစုရေးအဖွဲ့ သို့ အချိန်မီပို့ဆောင်ရမည်။

(ထ)    ချိန်တွယ်ပြီးစီးမှုအခြေအနေကို နေ့စဉ် ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာထံသို့ အစီရင်ခံစာ ရေးသားတင်ပြရမည်။

စစ်ဆေးခြင်း

၈။      ရတနာပြပွဲတင်ပြမည့် ကျောက်စိမ်းများကို အတု/အစစ်ခွဲခြားခြင်း၊ အတုပြုလုပ်ထားခြင်း၊ ပြုပြင်ထားခြင်း၊ ကျောက်စိမ်းစစ်/မစစ် စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် ကျွမ်းကျင်ကျောက်ရွေး ဝန်ထမ်းများ၊ သုတေသနဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှ ဝန်ထမ်းများနှင့် ပြင်ပပညာရှင်တို့ပါဝင်သည့် အဖွဲ့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရမည်။ လိုအပ် ပါက မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ သုတေသနဌာနမှ စစ်ဆေးအတည်ပြု ပေးရမည်။ စစ်ဆေးရာတွင် သဘာဝတွင်းထွက် ကျောက်စိမ်း ဟုတ်/မဟုတ် စိစစ်ပြီး သဘာဝ ကျောက်စိမ်းဖြစ်ပါက (Jade)၊ ကျောက်စိမ်းမဟုတ်သော သဘာဝတွင်းထွက်ကျောက်ဖြစ်ပါက အမျိုး အမည်သတ်မှတ်ရမည်။

၉။      သာမန်မျက်စိဖြင့် ခွဲခြားရန်ခက်ခဲသောကျောက်များကို မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်း ဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ သုတေသနဌာနသို့ နမူနာပေးပို့ စမ်းသပ်ရမည်။ ပေးပို့ရာတွင် နမူနာစကို အိတ် အတွင်း ထည့်သွင်းချိတ်ထိုးပြီး သတ်မှတ်ထားသော ပုံစံနှင့်အတူ တာဝန်ပေးအပ်ထားသူတစ်ဦး လိုက်ပါ၍ လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ (ကျောက်စိမ်း)မှ တစ်ဆင့် ပေးပို့ရမည်။ သုတေသန အဖြေကို လျှို့ဝှက်ထားရမည်။ ကျောက်စိမ်းမဟုတ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါက အဆိုပါအတွဲကို ပြပွဲ တင်ပြခွင့်မပြုဘဲ ပိုင်ရှင်အား အရေးယူ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် မှတ်တမ်းတင်ပြီး ကျောက်စိမ်း လုပ်ငန်း ကော်မတီမှတစ်ဆင့် ပြပွဲဗဟိုကော်မတီသို့ တင်ပြရမည်။ သုတေသန ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ ပေးပို့ စစ်ဆေးသည့်အတွဲများအား ကုမ္ပဏီအမည်၊ အရေအတွက်၊ အလေးချိန်၊ အခြေခံဈေးတို့ကို မှတ်ပုံတင် ရေးသွင်း၍ မှတ်တမ်းထားရှိရမည်။

အရည်အသွေးခွဲခြားခြင်း

၁၀။    ကျောက်စိမ်းအရိုင်းများအား အရည်အသွေးခွဲခြားခြင်းကို ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အဖွဲ့ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြားဆောင်ရွက်ရမည်-

(က)    ပထမတန်းစား အသားကြည်ကျောက်သားတွင် အစိမ်းရောင်အရည်သည် ပိပိခဲခဲ စွဲဝင် နေပါက အရည်ကျောက်ဟု သတ်မှတ်ရမည်။

(ခ)      ကျောက်သားတွင် အစိမ်းရောင်အရည်စွဲသော်လည်း အရည်ပိပိခဲခဲမရှိခြင်း၊ အရည်ပိပိ ခဲခဲရှိသော်လည်း ကျောက်သားညံ့သောအပိုင်းတွင် အရည်စွဲခြင်း၊ အစိမ်းရောင်မဟုတ် သော်လည်း ခရမ်းရောင်ကဲ့သို့ လူကြိုက်များသောအရောင်စွဲနေပါက အထည်ကျောက် ဟု သတ်မှတ်ရမည်။

(ဂ)     အစိမ်းရိပ် အစိမ်းရောင်ဟူ၍ သိသာစွာ မြင်တွေ့ရခြင်းမရှိပါက အသားကျောက်ဟူ၍ သတ်မှတ်ရမည်။ အသားကျောက်များအား အရောင်ပါဝင်မှု (Colour)၊ ယမ်း (Crystal) အနေအထားအရ ယမ်းကြမ်း (Coarse)၊ ယမ်းလတ် (Medium)၊ ယမ်းနု (Fine)အား ခွဲခြားသည့် ကျောက်သား (Texture)၊ အလင်းပေါက်အနေအထား (Transparency)၊ အပြစ်အနာပါဝင်မှု (Flaw)၊ ရုပ်ထုရုပ်ထွင်းထုတ်လုပ်နိုင်မှု (Finished Product)ဟူ၍ အခြေခံအချက် (၅)ချက်ပေါ်မူတည်၍ မြန်မာ့ကျောက်မျက် ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ပြဌာန်းထားသည့် အရည်အသွေးခွဲခြားခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အဆင့်မြင့် ကျောက်စိမ်းအသားကျောက် (High Grade၊ Jade Rough) ပထမတန်းစားအသားကျောက် (Utility Jade Rough UJR-A)၊ ဒုတိယတန်းစားအသားကျောက် (UJR-B)၊ တတိယတန်းစားအသားကျောက် (UJR-C)၊ စတုတ္ထတန်းစားအသားကျောက် (UJR-D)၊ အသားကျောက် (D) အဆင့် ထက်နိမ့်ပါက (Lower than-D) ရတနာတန်းမဝင် ပယ်ကျောက်များအား Reject (RJ) အဖြစ် သတ်မှတ်ရမည်။

အခြေခံဈေး ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်ခြင်း

၁၁။    ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းကို ပိုင်ရှင် (သို့မဟုတ်) ပိုင်ရှင်မှ တရားဝင်လွှဲအပ်သည့် ကိုယ်စားလှယ်၊ အကျိုးတူထုတ်လုပ်မှုဖြစ်ပါက ဒါရိုက်တာ (သို့မဟုတ်) ဒါရိုက်တာမှ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်သည့် မန်နေဂျာ၊ ပြပွဲဗဟိုကော်မတီမှ သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းထားသည့်ဝန်ထမ်းနှင့် ပြင်ပပညာရှင်များအဖွဲ့ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်-

(က)    အဖွဲ့ဝင်စုံညီစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ခ)      ယခင်ပြပွဲများတွင် ရောင်းချခဲ့ရသည့် ရောင်းရငွေတန်ဖိုးများအပေါ် အခြေခံ၍ မြန်မာ့ ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ၊ ပြင်ပပညာရှင် များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်သောအဖွဲ့က တန်ဖိုးကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်ပြီး အခြေခံဈေး နည်းလွန်းသဖြင့် အောက်ဈေးဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းမရှိစေရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ အခြေ ခံဈေးများလွန်းသဖြင့် (Drop) မဖြစ်စေရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ ပိုင်ရှင် (သို့မဟုတ်) ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်ပေးရမည်။

(ဂ)     အခြေခံဈေးသတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ပိုင်ရှင် (သို့မဟုတ်) ပိုင်ရှင်မှ တရားဝင် လွှဲအပ်ထား သည့်ကိုယ်စားလှယ်များသည် အတွဲဖွဲ့မှတ်တမ်းနှင့် သတ်မှတ်အခြေခံဈေး၊ အရေ အတွက်၊ အလေးချိန်၊ ကုမ္ပဏီအမည်တို့ကို တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီး အားလုံးမှန်ကန်ပါက မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုး စာရင်းရေးသွင်းရပါမည်။

 

နယ်မြေသို့ သတ်မှတ်ပို့ဆောင်ခြင်း

၁၂။     နယ်မြေသတ်မှတ်ပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့သည် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်-

(က)    ချိန်တွယ်၊ စစ်ဆေး၊ အမျိုးအစားခွဲခြား၊ အခြေခံဈေးသတ်မှတ်ပြီးသော အတွဲများကို သာ နယ်မြေသတ်မှတ်ပို့ပေးရမည်။

(ခ)      နယ်မြေခွဲရာတွင် အခြေခံဈေး၊ အရည်အသွေး၊ အမျိုးအစား၊ အလေးချိန်၊ အရွယ် အစားကိုလိုက်၍ ခင်းကျင်းပြသရန်သင့်တော်သော နယ်မြေသတ်မှတ်ပေးရမည်။

(ဂ)     နယ်မြေသတ်မှတ်ပြီးသော အတွဲများကို ချိန်တွယ်ရေးအဖွဲ့နှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေး၍ အသေးစိတ်စာရင်းထည့်သွင်းကာ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေသို့ ပေးပို့ရမည်။

(ဃ)    နယ်မြေသတ်မှတ်ပို့ဆောင်ပြီးစီးမှုကို နေ့စဉ် ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာထံ တင်ပြ ရမည်။

ကတ်တလောက်မူကြမ်းစာအုပ် ပြုစုခြင်း

၁၃။    ကတ်တလောက်စာအုပ် ပြုစုရေးအဖွဲ့သည် အောက်ပါအချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက် ရမည်-

(က)   အတွဲဖွဲ့မှတ်တမ်းမူရင်းပါ အချက်အလက်များကို Computer အတွင်း ရိုက်နှိပ်ထည့် သွင်းရာတွင် မှားယွင်းမှုမရှိအောင် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရမည်။

(ခ)    အတွဲဖွဲ့မှတ်တမ်းစာရွက်အမှတ်စဉ် အစီအစဉ်အလိုက် ထည့်သွင်းရမည်။ အမှတ်စဉ် ကျော်၍ ရောက်ရှိလာပါက မှတ်တမ်းစာအုပ်ရေးသွင်းရေးအဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းရမည်။

(ဂ)    Computer အတွင်း အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းပြီးပါက အတည်ပြု အတွဲဖွဲ့ မှတ်တမ်းထုတ်၍ ပိုင်ရှင်နှင့်အတူ စစ်ဆေးကာ အတွဲဖွဲ့မှတ်တမ်းမူရင်းတွင် အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်က လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။

(ဃ)   အဆိုပါအတွဲဖွဲ့မှတ်တမ်းမူရင်းကို ဖိုင်တွဲလျက် စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းထားရမည်။

(င)    မိမိထံရောက်ရှိလာသော အတွဲဖွဲ့မှတ်တမ်းများကို တစ်ရက်စာတစ်ရက် ပြီးစီးအောင် ရိုက်ထည့်ရမည်။ စုစည်းထားပြီးမှ ရိုက်ထည့်ခြင်းမျိုးမပြုရ။

(စ)    အတွဲဖွဲ့မှတ်တမ်းမှားယွင်းသဖြင့် ပြင်ဆင်ပေးရန် စစ်ဆေးရေတွက်ချိန်တွယ်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်က တရားဝင်စာဖြင့် အကြောင်းကြားလာပါက ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးကြောင်းမှတ်တမ်းစာအုပ် ဖွင့်လှစ်၍ မှတ်တမ်းထားရှိရမည်။

(ဆ)   အတွဲဖွဲ့မှတ်တမ်းအားလုံး Computer အတွင်း ထည့်သွင်းပြီးပါက နယ်မြေအလိုက် ကျောက်စိမ်းအတွဲစာရင်းကို Catalogue ပုံစံဖြင့် ထုတ်ပေးရမည်။

(ဇ)    Computer စာရင်း၊ မှတ်တမ်းစာအုပ်မှစာရင်းများနှင့် အတွဲဖွဲ့မှတ်တမ်းပါစာရင်းများ ကိုက်ညီမှန်ကန်စေရန် နေ့စဉ် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရမည်။

 

နယ်မြေများတွင် ကျောက်စိမ်းတွဲများလက်ခံခင်းကျင်းခြင်း

၁၄။    ချိန်တွယ်လက်ခံရေးအဖွဲ့နှင့် နယ်မြေမှူးများက အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်-

(က)   နယ်မြေသတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့မှပေးပို့သော စာရင်းများနှင့်အတူ ကျောက်စိမ်းတွဲများကို တစ်တွဲချင်းစစ်ဆေး လွှဲပြောင်းလက်ခံရမည်။

(ခ)    ကျောက်စိမ်းတုံးပေါ်တွင်ကုမ္ပဏီ/သမအသင်းကိုယ်စားပြု သင်္ကေတအမှတ်အသားများ၊ (၁/၅၊ ၂/၅)စသည်ဖြင့် အရေအတွက်ဖော်ပြမှုများ ပြည်စုံမှုရှိ/မရှိစစ်ဆေးပြီး ပြည့်စုံမှု မရှိပါက ကျောက်ပိုင်ရှင်နှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဂ)    မိမိကျောက်စိမ်းတွဲ၏လုံခြုံရေးကို ကုမ္ပဏီကတာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သဖြင့် ကုမ္ပဏီအလိုက် အတွဲအရေအတွက်ပေါ်မူတည်၍ နေရာသတ်မှတ်ပေးရမည်။

(ဃ)   ခင်းကျင်းရာတွင် တစ်တွဲနှင့်တစ်တွဲ ကျောက်စိမ်းတုံးများ ရောနှောမှားယွင်းမှုမရှိစေရန် အရွယ်အစားတူ၊ အရောင်အသွေးတူ၊ အခွံအရောင်တူ ကျောက်စိမ်းတွဲများ ကပ်လျက် ခင်းကျင်းခြင်းမပြုရေး မူလပိုင်ရှင်နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။

(င)    တင်ဒါနှင့်ဈေးပြိုင်အတွဲများ ရောနှောခင်းကျင်းခြင်းမပြုရ။

(စ)    မှားယွင်းနိုင်သော၊ ပျောက်ဆုံးနိုင်သော ကျောက်တုံးငယ်များအပ်နှံသည့် ပိုင်ရှင်၊ ကိုယ်စားလှယ်များသည် ပြပွဲကာလအတွင်း ၎င်းကျောက်စိမ်းတွဲများအား စောင့်ကြည့် မည့်ကျောက်တွဲထိန်းများ ထားရှိကြရမည်။ ကျောက်တွဲထိန်းများ၏ အမည်စာရင်းကို တစ်ပါတည်း တင်ပြကြရမည်။ ကျောက်တွဲထိန်းများသည် ကျောက်စိမ်းတွဲများ ပြည့်စုံ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းနှင့် လျော့နည်းပျောက်ဆုံးမှု ရှိ/မရှိ နေ့စဉ်အစီရင်ခံစာအား လက်မှတ်ရေးထိုး၍ သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေမှူးများထံ တင်ပြရမည်။

(ဆ)   ကျောက်စိမ်းတွဲများ မူလအနေအထားမှ ပြောင်းလဲခြင်း၊ လျော့နည်းခြင်းဖြစ်ပါက နယ်မြေမှူးများထံ ချက်ခြင်းသတင်းပို့ရမည်။ နယ်မြေမှူးများမှ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ သူများထံ ချက်ခြင်းတင်ပြရမည်။

ခင်းကျင်းပြီးကျောက်စိမ်းတွဲများအား နယ်မြေအလိုက် ယာယီနံပါတ်များသတ်မှတ်ခြင်း၊ Catalogue တွင်ဖော်ပြမည့် အတွဲနံပါတ်သတ်မှတ်ခြင်း

၁၅။    ​အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်-

(က)    လေလံ၊ တင်ဒါခွဲခြား၍ အရည်အသွေးအုပ်စုအလိုက် နယ်မြေအစီအစဉ်ဖြင့် ယာယီ နံပါတ်များ သတ်မှတ်ပေးရမည်။ စတင်နံပါတ်ပေးရမည့်နေရာနှင့် လားရာကို Catalogue အတွက် နံပါတ်ပေးမည့် တာဝန်ခံအရာရှိနှင့်ညှိနှိုင်းပြီး ယာယီ (၁)၊ ယာယီ (၂) စသည်ဖြင့် ယာယီနံပါတ်များ သတ်မှတ်ရမည်။

(ခ)      တင်ဒါစနစ်၊ ဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့်ရောင်းချရာတွင် တစ်ရက်စာရောင်းချပြီး ကျောက်စိမ်း အတွဲများအား မသက်ဆိုင်သူများ ဝင်ရောက်ခြင်းမပြုနိုင်စေရန်အတွက် နေ့စဉ် အပိုင်း လိုက်/ အကန့်လိုက် ပိတ်သိမ်းနိုင်အောင် နံပါတ်တပ်ရမည်။

(ဂ)     ရတနာကုန်သည်များ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာတွင် ရှင်းလင်းလွယ်ကူစေရန် အရှေ့မှ အနောက်သို့ဖြစ်စေ၊ တောင်မှမြောက်သို့ဖြစ်စေ တစ်ဖက်သတ်အတန်းလိုက် နံပါတ် ပေးရမည်။

(ဃ)    အတွဲနံပါတ်ရရှိပါက ကျောက်စိမ်းတုံး (သို့မဟုတ်) သေတ္တာပေါ်တွင် Lot Card များ ကပ်ရမည့်အပြင် သင်္ဘောဆေးဖြင့်ဖြစ်စေ၊ Marker Pen ဖြင့်ဖြစ်စေ သက်ဆိုင်ရာ ကျောက်တုံးများပေါ်တွင် L-1, L-2, L-3 စသည်ဖြင့် အတွဲနံပါတ်များ ရေးမှတ်ရမည်။ ကျောက်တုံး/သေတ္တာတွင် ရေးသားထားသည့် ယာယီနံပါတ်များကို ပြန်လည်ဖျက်ရ မည်။

ကျောက်စိမ်းတွဲများအား ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းရိုက်ကူးတင်ပြခြင်း

၁၆။    အောက်ပါအချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-

(က)    မူလသဘာဝ အရောင်အသွေးရရှိအောင် ဦးစားပေးရိုက်ကူးရမည်။

(ခ)      လေလံအတွဲများအား Display Board ဖြင့် ပြသရာတွင် အမြင်လှစေရန်၊ ကြည့်ရှုသူ ၏ အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်မည့် ရိုက်ကွင်း၊ ရိုက်ကွက်များ ရွေးချယ်ရိုက်ကူးရမည်။ ခင်းကျင်းထားသော ကျောက်စိမ်းတွဲများကို အကောင်းဆုံးအနေအထားဖြစ်အောင် အနေအထားပြုပြင်ရိုက်ကူးရမည်။ အရည်ပါဝင်ပြီး ဖန်သားမှန်သားကဲ့သို့ အရည် ကြည်လင်လှပပါက ကျောက်ကြည့်ဓာတ်မီးသုံး၍ မီးထိုးရိုက်ကူးသင့်က ရိုက်ကူးရ မည်။

(ဂ)     ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးများအား ရိုက်ကူးရာတွင် ဈေးနှုန်းကတ်ပြားကပ်ထားသည့် အတိုင်း အလွယ်တကူ ရိုက်ကူးခြင်းမပြုဘဲ မြင်ကွင်းကောင်းသောနေရာကို ဈေးနှုန်း ကတ်ပြား ပြောင်းရွှေ့ကပ်ပြီး ရိုက်ကူးရမည်။

(ဃ)    ရိုက်ကွက်တွင် အခြားကျောက်စိမ်းတွဲများမှ ကျောက်စိမ်းတုံးများ ရောနှောမပါစေရန် ဂရုပြုရမည်။

(င)      အလွယ်တကူ ရေတွက်စစ်ဆေးနိုင်သော ကျောက်စိမ်းတွဲများဖြစ်ပါက ဖော်ပြထား သော အ​ရေအတွက်နှင့် ရိုက်ကူးပြသထားသောအရေအတွက် ကိုက်ညီမှန်ကန်ရေး ဦးစားပေးရိုက်ကူးရမည်။

(စ)     အရောင်အသွေးတို့သည် ပြင်ပတွင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း ရရှိနိုင်ရန် ဓာတ်ပုံပညာရှင် များ အသုံးချရိုက်ကူးရမည်။

(ဆ)    ပြသလိုသောရိုက်ကွက်များသာ ပေါ်လွင်စေရန် ကျောက်စိမ်းတုံးများအပ မြက်ပင်၊ နောက်ခံလူ စသည့် မလိုအပ်သည်များကို ကွန်ပျူတာနည်းပညာဖြင့် တည်းဖြတ် ဖယ် ထုတ်ရမည်။

(ဇ)     အတွဲနံပါတ်များ မှားယွင်းရိုက်ကူးမိခြင်းမျိုး မဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ရိုက်ကူးရေး အဖွဲ့သည် နယ်မြေတာဝန်ခံနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ရိုက်ကူးရမည်။ နယ်မြေတာဝန်ခံ ကိုယ်တိုင် လိုက်လံပြသပေးရမည်။

(ဈ)     ရိုက်ကူးပြီးပါက မှန်ကန်ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိ နယ်မြေတာဝန်ခံက ပြန်လည်စစ်ဆေးရမည်။ ဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့်ရောင်းချမည့် ကျောက်စိမ်းတွဲများကို Display Board တွင် တင်ပြ ရာ၌ မှားယွင်းမှုမရှိစေရန် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မှ ကြိုတင်စစ်ဆေးရမည်။

တင်ဒါပုံးများ စောင့်ကြပ်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း

၁၇။    တင်ဒါပုံးတစ်ပုံးလျှင် ကျောက်စိမ်းအတွဲ (၅၀)နှုန်းနှင့် တင်ဒါပုံးများကို ချထားပေးရမည်။ တင်ဒါပုံးကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပြီး တင်ဒါပုံစံများထုတ်ပေးခြင်း၊ တင်ဒါပုံးများအတွင်း မှား ယွင်းထည့်သွင်းခြင်းမရှိအောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ တင်ဒါပုံးများကို ညစဉ်ချိတ်ပိတ်ပြီး သိမ်းဆည်းခြင်း၊ နံနက်အချိန်မီ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်။ ရတနာကုန်သည် များ တင်ဒါပုံစံများ ဖြည့်စွက်ရေးသားရာတွင် သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းမပြုရ။ တင်ဒါပုံးများနှင့် အိတ်ပိတ်တင်ဒါပုံးတို့ကို ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ (ကျောက်စိမ်း)မှ တာဝန်ယူ ထိန်းသိမ်းကွပ်ကဲ ရမည်။

တင်ဒါအောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် Sale Agreement ထုတ်ပေးခြင်း

၁၈။    သဘာပတိအဖွဲ့က စိစစ်၍ ခွင့်ပြုသော Bidding Forms နှင့် အောင်စာရင်းကို တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးသည့်အပြင် Sale Agreement ပါအချက်အလက်များကို တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရမည်။ ကျောက်စိမ်းတွဲ ဝယ်ယူခွင့်ရသည့် စာရင်းကို Display Board တွင် ကြေညာပေးရမည်။ ကျောက်စိမ်းတွဲများရောင်းချသူနှင့် ဝယ်ယူခွင့်ရှိသူစာရင်းကို Emporium Sales Information System (ESIS) စနစ်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ပေးရမည်။

အရောင်းအဝယ်စာချုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း

၁၉။    တင်ဒါစနစ်ဖြင့်ရောင်းချရသော ကျောက်စိမ်းတွဲများကို ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသော ရတနာကုန်သည် များသည် မိမိဝယ်ယူခဲ့သည့် အတွဲများအတွက် တစ်တွဲချင်းအလိုက် အရောင်းအဝယ်စာချုပ် Sale Agreement တွင် မပျက်မကွက် လက်မှတ်ရေးထိုး၍ စာချုပ်ချုပ်ဆိုရမည်။ အရောင်းအဝယ်စာချုပ် များတွင် ရောင်းချရသူ ကျောက်စိမ်းတွဲပိုင်ရှင်များ လက်မှတ်ရေးထိုးမှုကို ရောင်းဝယ်ရေးဌာန (ကျောက်စိမ်း)မှ လက်မှတ်ရေးထိုးစေပြီး ဝယ်ယူသူ လက်မှတ်ရေးထိုးမှုကို ပြပွဲအရောင်းဌာမှ တာဝန်ယူ ရေးထိုးစေရပါမည်။ လိုအပ်ပါက တာဝန်ရှိသူများ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူသည် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အရောင်းအဝယ်စာချုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုး ခြင်း မပြုနိုင်ခဲ့ပါက ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူက အရောင်းအဝယ်စာချုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးသကဲ့သို့ သတ်မှတ်ရန် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည်ဟု ယူဆရမည်။ တန်ဖိုး ယူရိုသန်းကျော် တန်ဖိုးကြီး ကျောက်များ ရောင်းချရပါက သဘာပတိအဖွဲ့မှ ကြေညာခေါ်ယူ၍ အရောင်းအဝယ်စာချုပ်တွင် အမြန်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေးအတွက် ရောင်းသူနှင့်ဝယ်သူအား ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရ မည်။ ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူအနေဖြင့် မိမိတင်သွင်းခဲ့သော ဈေးနှုန်းတင်သွင်းလွှာ (Bidding Form) များ အတွက် တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူခွင့်ရရှိခဲ့သော အတွဲများအတွက် မပျက်မကွက်ဝယ်ယူရန် တာဝန်ယူရမည်။ ထို့အပြင် အရောင်းအဝယ်စာချုပ်ပါ ငွေပေးချေရန် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို လက်ခံလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် လိုအပ်သောအချက်အလက်များပြုစုပေးခြင်း

၂၀။     ပြပွဲတွင် ရောင်းချရသော ကျောက်စိမ်းတွဲများစာရင်း၊ မရောင်းချရသော ကျောက်စိမ်းတွဲများ စာရင်း၊ ​အများဆုံးဝယ်ယူသူ (The Biggest Buyer) စာရင်း၊ အများဆုံးရောင်းချရသူ (The Biggest Seller)စာရင်း၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းအလိုက် ကျောက်စိမ်းရောင်းချမှုစာရင်း၊ ပုဂ္ဂလိက၊ အကျိုးတူ၊ မကလ စသည်ဖြင့် ကဏ္ဍ အလိုက် ကျောက်စိမ်းရောင်းချမှုစာရင်း၊ နိုင်ငံတော်ဝင်ငွေ/ ပုဂ္ဂလိကဝင်ငွေ ခွဲခြားပေးခြင်း စသည့် စာရင်းများ အချိန်မီ ပြုစုပေးရမည်။ စာရင်းဇယားများကို ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ပြင်ပသို့ မရောက်ရှိစေရန် ထိန်းသိမ်းရမည်။

ပြပွဲပြီး၍ ထုပ်ပိုးသိမ်းဆည်းခြင်း

၂၁။     မြန်မာနိုင်ငံကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ကျောက်စိမ်းတွဲ ပိုင်ရှင်များသည် နယ်မြေအလိုက် တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း၍ တင်ပြခဲ့သော ကျောက်စိမ်းတွဲများ ထုပ်ပိုးသိမ်းဆည်းခြင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်-

(က)    ကျောက်စိမ်းတုံးငယ်များအား ရောင်းချပြီးသည်နှင့် Sold Lot/ Drop Lot ခွဲခြားပြီး လုံခြုံမှုရှိသော သေတ္တာများအတွင်းသို့ ချက်ခြင်းထည့်သွင်း ထုပ်ပိုးသိမ်းဆည်းရမည်။ Sold Lot များကို Binding Tape အပြာရောင်ပေါ်တွင် (S) စာလုံး၊ Drop Lot များကို Binding Tape အနီ ရောင်ပေါ်တွင် (D) စာလုံးကို Paint Pen (သို့မဟုတ်) Marker Pen  ဖြင့် ထင်ရှားစွာရေးသား၍ မြင်သာသည့်နေရာတွင် ကပ်/ချည်ထားရ မည်။

(ခ)      အရည်ကျောက်၊ အထည်ကျောက်၊ ပန်းစနှင့် အသားကျောက် (အေ၊ ဘီ)အရိုင်းတုံးငယ် များနှင့် အချောထည်များကို ဦးစားပေး၍ လုံခြုံမှုရှိသောနေရာ၌ သိမ်းဆည်းရမည်။

(ဂ)     မထုပ်ပိုးမီ ကျောက်ပိုင်ရှင်၏ ရှေ့မှောက်၌ မူလအမျိုးအစား၊ အရေအတွက်၊ အလေး ချိန် ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ ဦးစွာစစ်ဆေးရမည်။ စစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်မှသာ ထုပ်ပိုး သိမ်းဆည်းရမည်။ ကွဲနိုင်၍ လျှိုနာပါသော ကျောက်စိမ်းအတုံးလွတ်များ ရွှေ့ပြောင်း ပါက ပိုင်ရှင်ရှေ့တွင် ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဃ)    Sold Lot အတွက် ဝယ်ယူသူ Buyer က ကျောက်စိမ်းတုံးများပေါ်တွင် လက်မှတ် ​ရေးထိုးခြင်း၊ ထုပ်ပိုးခြင်းများဆောင်ရွက်လိုပါက ရောင်းသူ၊ ဝယ်သူ လက်မှတ်ရေးထိုး ပြီးသော Sale Agreement နှင့်တကွ ရောင်းသူကျောက်ပိုင်ရှင် (သို့မဟုတ်) ပိုင်ရှင်မှ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ထားသူ၊ မြန်မာနိုင်ငံကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင် များအသင်း ကိုယ်စားလှယ်နှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေမှ ဝန်ထမ်းတို့၏ ရှေ့မှောက် တွင်သာ စစ်ဆေးလက်မှတ်ရေးထိုးခွင့်ပြုရမည်။

(င)      ပြပွဲအရောင်းဌာနမှ ကြိုတင်ထုပ်ပိုးပေးရန် ရောင်းဝယ်ရေးဌာန (ကျောက်စိမ်း)သို့ စာဖြင့်အကြောင်းကြားလာပါက လိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(စ)     အဆိုပါအကြောင်းကြားစာကို ရောင်းဝယ်ရေးဌာန (ကျောက်စိမ်း)မှ ဒုတိယအထွေထွေ မန်နေဂျာ၊ လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာတို့၏ ထုပ်ပိုးခြင်း ပြုလုပ်ရန် ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိပါက မြန်မာနိုင်ငံကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ တာဝန်ခံသည် ရောင်းဝယ်ရေးဌာန (ကျောက်စိမ်း)မှ နယ်မြေတာဝန်ရှိသူအရာထမ်း၊ ဝယ်ယူသူ၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ထားသော ကုမ္ပဏီ/ပုဂ္ဂိုလ်၊ ရောင်းချသူ ကျောက်စိမ်း တွဲပိုင်ရှင် (သို့မဟုတ်) ၎င်းမှ တရားဝင်တာဝန်ပေးအပ်ထားသော ကိုယ်စားလှယ်တို့၏ ရှေ့မှောက်တွင် ကျောက်စိမ်းတစ်တုံးခြင်း၏ အရည်အသွေး၊ အလေးချိန်နှင့် အရေ အတွက်တို့ကို အသေးစိတ် စစ်ဆေးချိန်တွယ် ရေတွက်ရမည်။ အားလုံးကိုက်ညီပါက စစ်ဆေးချက်မှတ်တမ်းစာရွက်တွင် ထုပ်ပိုးသည့်အဖွဲ့ဝင်အားလုံး လက်မှတ်ရေးထိုး ရမည်။

(ဆ)    ကိုက်ညီမှန်ကန်သော ကျောက်စိမ်းတွဲများအား ဝယ်ယူသူကိုယ်စားလှယ်မှ နိုင်ငံခြား သို့တင်ပို့မည့် ထုပ်ပိုးပုံစံ (သစ်သားသေတ္တာ၊ သံသေတ္တာ၊ ပီနံအိတ်) စသည်တို့ဖြင့် ထုပ်ပိုးချိတ်ထိုး သိမ်းဆည်းရမည်။

Sold Lot များတင်ပို့ခြင်း၊ ထုတ်ပေးခြင်း

၂၂။      ရောင်းချသည့်အတွဲများကို ပြည်တွင်းဝယ်ယူသူသို့ ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် ပြည်ပဝယ်ယူသူသို့ ထုပ်ပိုးတင်ပို့ခြင်းတို့ကို အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်-

(က)    ပြည်တွင်းရတနာကုန်သည်များက ဝယ်ယူသောကျောက်စိမ်းတွဲများကို ပြည်တွင်းသို့ ထုတ်ပေးခြင်း

အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်-

(၁)      မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ (သို့မဟုတ်) ဒါရိုက်တာ (သို့မဟုတ်) ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် (သို့မဟုတ်) General Power/ Special Power ဖြင့် တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ် လွှဲအပ်ခံရသူကိုယ်တိုင် ထုတ်ယူရမည်။

(၂)      ကျောက်စိမ်းတွဲဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူသည် ငွေအကျေပေးသွင်းပြီးကြောင်း မြန်မာ့ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်မှ Credit Advice ကို ပူးတွဲလျှက် ကျောက်စိမ်းတွဲ များ ထုတ်ယူခွင့်ပြုရန် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ပြပွဲအရောင်းဌာနသို့ တင်ပြရမည်။

(၃)      ပြပွဲအရောင်းဌာနသည် ငွေအကျေပေးသွင်းပြီးကြောင်း စစ်ဆေးပြီးနောက် ထုတ်ပေးမိန့်ရရှိပါက ကျောက်စိမ်းတွဲထုတ်ပေးရန် ရောင်းဝယ်ရေးဌာန (ကျောက်စိမ်း)သို့ စာဖြင့် အကြောင်းကြားရမည်။

(၄)      အကြောင်းကြားစာရရှိပါက ကျောက်စိမ်းတွဲဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူသည် အဆိုပါ ကျောက်စိမ်းတွဲများကို ရန်ကုန်သို့ သယ်ဆောင် (သို့မဟုတ်) မန္တလေးသို့ သယ်ဆောင်မည်ကို ဖော်ပြလျှက် ထုတ်ယူခွင့် ထပ်မံတင်ပြရမည်။

(၅)     နေပြည်တော်တွင် ထားရှိမည့်သူများအတွက် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး (သို့မဟုတ်) ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ အခွင့်အာဏာ ပေးအပ်ထားသူက ခွင့်ပြုပါစာရွက်စာတမ်းများ စစ်ဆေးပြီး ထုတ်ပေးရမည်။

(၆)     ရန်ကုန် (သို့မဟုတ်)မန္တလေးသို့ သယ်ဆောင်လိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကျောက်မျက် ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ တာဝန်ခံ၊ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်း ဝယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ဝန်ထမ်းများနှင့် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အရာထမ်းတို့ ရှေ့တွင် သတ်မှတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(၇)     ပြည်တွင်းထုတ်ပေးပြီးနောက် ပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့်ပြုရန် တင်ပြလာပါက လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရန်။

(၈)     သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ငွေပေးသွင်းခြင်းမရှိသည့် ရောင်းရအတွဲများကို ပြပွဲ အရောင်းဌာနနှင့်ညှိနှိုင်းပြီး အရောင်းအဝယ်ပျက်စာရင်း ရေးသွင်းကာ ပိုင်ရှင် သို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရမည်။

(ခ)      ပြည်တွင်းရတနာကုန်သည်မှ ဝယ်ယူသည့်ကျောက်စိမ်းတွဲများကို ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်း

အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်-

(၁)      မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ (သို့မဟုတ်) ဒါရိုက်တာ (သို့မဟုတ်) ပိုင်ရှင် ကိုယ်တိုင် (သို့မဟုတ်) General Power/ Special Power ဖြင့် တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ် လွှဲအပ်ခံရသူ ကိုယ်တိုင်ထုတ်ယူရမည်။

(၂)      ဝယ်ယူသူသည် ငွေပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထားနှင့်တကွ တင်ပို့မည့်အစီအစဉ်ကို မြန်မာနိုင်ငံကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းသို့ တင်ပြရမည်။

(၃)      ပြပွဲအရောင်းဌာနသည် ဝယ်ယူသူ၏ တင်ပြချက်၊ ကျောက်စိမ်းတွဲများ ၏ အချက်အလက်၊ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းနှင့်အတူ ဝန်ကြီးရုံးသို့ တင်ပြနိုင် ရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်။

(၄)      ဝန်ကြီးရုံးမှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက ပြပွဲအရောင်းဌာနသည် ကြိုတင်ရေ တွက် ချိန်တွယ်စစ်ဆေးပြီး ထုပ်ပိုးပေးနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း တာဝန်ခံနှင့် ကျောက်စိမ်း ဌာနသို့ ရုံးတွင်းစာဖြင့် ညှိနှိုင်းအကြောင်းကြားရမည်။

(၅)     ညှိနှိုင်းအကြောင်းကြားစာရရှိပါက မြန်မာနိုင်ငံကျောက်မျက်ရတနာ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း တာဝန်ခံသည် ရောင်းသူကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဝယ်သူ၏ကိုယ်စားလှယ်တို့ကို ခေါ်ယူ၍ နယ်မြေမှူးရှေ့တွင် ကျောက် စိမ်းတစ်တွဲခြင်း အတွဲအမှတ်ရေးသွင်းခြင်း၊ ရေတွက်ခြင်း၊ ချိန်တွယ် ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ကာ ဝယ်ယူသူ၏ ဆန္ဒအတိုင်း သစ်သားသေတ္တာ (သို့မဟုတ်) ပီနံအိတ်ဖြင့် ထုပ်ပိုး ချိတ်ထိုးရမည်။ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါက သေတ္တာအရေအတွက်၊ အိတ်အရေအတွက်၊ အတုံးအရေအတွက်တို့ကို ဖော်ပြလျှက် ကျောက်စိမ်းဆပ်ကော်မတီသို့ ပြီးစီးမှုအခြေအနေကို အကြောင်းပြန်ကြားရမည်။

(၆)     ငွေအကျေပေးသွင်းပြီးကြောင်း မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်မှ Credit Advice ရရှိပါက ဝယ်ယူသူ၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် ကုန်းကြောင်း (သို့မဟုတ်) ရေကြောင်း (သို့မဟုတ်) လေကြောင်းဖြင့် မည်သည့်ရက်တွင် တင်ပို့နိုင်မည်ကို ရောင်းဝယ်ရေးဌာန (ကျောက်စိမ်း) နှင့် ဦးစွာညှိနှိုင်းပြီး ရက်သတ်မှတ်ရမည်။

(၇)     ထိုသို့ ရက်သတ်မှတ်ပြီးပါက မည်သည့်ရက်တွင် ကုန်းကြောင်း (သို့မဟုတ်) ရေကြောင်း (သို့မဟုတ်) လေကြောင်းဖြင့် တင်ပို့ လိုကြောင်းကို ပြပွဲအရောင်းဌာနသို့ Credit Advice ပူးတွဲတင်ပြလျက် လျှောက်ထားရမည်။

(၈)     ပြပွဲအရောင်းဌာနသည် ငွေပေးသွင်းသည့် ကျောက်စိမ်းအတွဲနံပါတ်များ နှင့် ငွေတန်ဖိုးများ ကိုက်ညီမှန်ကန်မှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်ပါက မြန်မာနိုင်ငံကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ တာဝန်ခံနှင့် ကျောက်စိမ်းဌာနသို့ ရုံးတွင်းစာဖြင့် ဆက်လက်ညှိနှိုင်းအကြောင်းကြား ရမည်။

(၉)     ဝယ်ယူသူ၏ကိုယ်စားလှယ်သည် ကုန်းကြောင်း (သို့မဟုတ်) ရေကြောင်း (သို့မဟုတ်) လေကြောင်းဖြင့် တင်ပို့မည့်ရက်မတိုင်မီ အနည်းဆုံး (၃) ရက် ကြိုတင်လျက် Container တစ်လုံးခြင်း ထည့်သွင်းမည့် ကျောက်စိမ်းအတွဲနံပါတ်စာရင်းကို မြန်မာနိုင်ငံကျောက်မျက်ရတနာ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း တာဝန်ခံနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးဌာန (ကျောက်စိမ်း) သို့ ပေးပို့ရမည်။

(၁၀)   မြန်မာနိုင်ငံကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း တာဝန်ခံသည် နယ်မြေမှူးများနှင့် ညှိနှိုင်းကာ Container တစ်လုံးခြင်းတွင် ပါဝင်မည့် ကျောက်စိမ်းအတွဲများကို တစ်တွဲခြင်းအလိုက် အတုံးအရေအတွက်၊ အိတ်အရေအတွက်နှင့် သေတ္တာအရေအတွက်များကို စစ်ဆေးကာ လွတ်ကင်းသည့် နေရာတွင် သီးခြားစုစည်းထားရှိရမည်။

(၁၁)    ကုန်းကြောင်း (သို့မဟုတ်) ရေကြောင်း (သို့မဟုတ်) လေကြောင်းဖြင့် တင်ပို့မည့်ရက်တွင် ဝယ်ယူသူ၏ကိုယ်စားလှယ်သည် အကောက်ခွန် အရာရှိရှေ့တွင် Container တင်ဆောင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း တာဝန်ခံ/ ကျောက်စိမ်း ဌာနမှ တာဝန်ခံများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

(၁၂)    Container ယာဉ်အတွင်းသို့ အဖွဲ့ဝင်အားလုံးရှေ့တွင် စနစ်တကျ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ပြီးပါက သော့ခတ်ပြီး အကောက်ခွန်ချိတ် တံဆိပ် ရိုက်နှိပ်ရမည်။

(၁၃)    Container ယာဉ်ကို မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ် ငန်း၊ မဏိရတနာကျောက်စိမ်းခန်းမဝင်း (သို့မဟုတ်) ၅ ဧကဝင်း ပြင်ပ ထွက်ခွင့်တောင်းခံပြီးမှသာ ထွက်ခွင့်ပြုရမည်။

(၁၄)    တင်ပို့သည့် အခြေအနေကို သီးခြားမှတ်တမ်းတင် ထိန်းသိမ်းထားရှိရ မည်။

(၁၅)   ကုန်းကြောင်း (သို့မဟုတ်) ရေကြောင်း (သို့မဟုတ်) လေကြောင်းဖြင့် တင်ပို့ပြီးစီးမှုအခြေအနေကို ဝန်ကြီးရုံးသို့ နေ့စဉ်တင်ပြရမည်။

(ဂ)     နိုင်ငံခြားရတနာကုန်သည်များကဝယ်ယူသော ကျောက်စိမ်းတွဲများကို တင်ပို့ခြင်း

ဝယ်ယူသူ၏ဆန္ဒအတိုင်း လေကြောင်း၊ ရေကြောင်းဖြင့်တင်ပို့ခြင်းနှင့် ကုန်းကြောင်း ဖြင့်တင်ပို့ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်-

(၁)      မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ (သို့မဟုတ်) ဒါရိုက်တာ (သို့မဟုတ်) ပိုင်ရှင် ကိုယ်တိုင် (သို့မဟုတ်) General Power/ Special Power ဖြင့် တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ် လွှဲအပ်ခံရသူ ကိုယ်တိုင်ထုတ်ယူရမည်။

(၂)      ငွေပို့လိုက်ကြောင်း နိုင်ငံခြားမှ Fax ဖြင့် အကြောင်းကြားစာရရှိပါက ကြိုတင်ထုတ်ပိုးပေးရန်အတွက် ပြပွဲအရောင်းဌာနသို့ အဆိုပါ Fax မိတ္တူမှန် ပူးတွဲလျက် ဝယ်ယူသူ၏ကိုယ်စားလှယ်က လျှောက်ထားရ မည်။

(၃)      ပြပွဲအရောင်းဌာနသည် ကြိုတင်ရေတွက် ချိန်တွယ်စစ်ဆေးထုပ်ပိုးပေး နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း တာဝန်ခံနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးဌာန (ကျောက်စိမ်း)သို့ ရုံးတွင်းစာဖြင့် အကြောင်းကြားရမည်။

(၄)      ညှိနှိုင်းအကြောင်းကြားစာရရှိပါက မြန်မာနိုင်ငံကျောက်မျက်ရတနာ လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းတာဝန်ခံသည် ရောင်းသူ၏ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဝယ်သူ၏ကိုယ်စားလှယ်တို့ကို ခေါ်ယူ၍ နယ်မြေမှူးရှေ့တွင် ကျောက် စိမ်းတစ်တွဲခြင်းရေတွက်ခြင်း၊ ချိန်တွယ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ကာ ဝယ်ယူသူ၏ဆန္ဒအတိုင်း သစ်သားသေတ္တာ (သို့မဟုတ်) ပီနံအိတ်ဖြင့် ထုပ်ပိုးချိတ်ထိုးရမည်။ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါက သေတ္တာ အရေအတွက်၊ အတုံးအရေအတွက်၊ အိတ်အရေအတွက်တို့ကို ဖော်ပြ လျက် ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းကော်မတီသို့ ပြီးစီးမှုအခြေအနေ အကြောင်း ပြန်ကြားရမည်။

(၅)     ငွေအကျေပေးသွင်းပြီးကြောင်း မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်မှ Credit Advice ရရှိပါက ဝယ်ယူသူ၏ကိုယ်စားလှယ်သည် ကုန်းကြောင်း (သို့မဟုတ်) ရေကြောင်း (သို့မဟုတ်) လေကြောင်းဖြင့် မည်သည့်ရက်တွင် တင်ပို့နိုင်မည်ကို ကျောက်စိမ်းဌာနနှင့် ဦးစွာညှိနှိုင်း ပြီး ရက်သတ်မှတ်ရမည်။

(၆)     ထိုသို့ ရက်သတ်မှတ်ပြီးပါက မည်သည့်ရက်တွင် သင်္ဘော (သို့မဟုတ်) လေယာဉ်ဖြင့် တင်ပို့လိုကြောင်းကို ပြပွဲအရောင်းဌာနသို့ Credit Advice ပူးတွဲတင်ပြလျက် လျှောက်ထားရမည်။

(၇)     ပြပွဲအရောင်းဌာနသည် ငွေပေးသွင်းသည့် ကျောက်စိမ်းအတွဲနံပါတ်များ နှင့် ငွေတန်ဖိုးများ ကိုက်ညီမှန်ကန်မှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်ပါက မြန်မာနိုင်ငံကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ တာဝန်ခံနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးဌာန (ကျောက်စိမ်း)သို့ ရုံးတွင်းစာဖြင့် ဆက်လက် ညှိနှိုင်း အကြောင်းကြားရမည်။

(၈)     ဝယ်ယူသူ၏ကိုယ်စားလှယ်သည် ကုန်းကြောင်း (သို့မဟုတ်) ရေကြောင်း (သို့မဟုတ်) လေကြောင်းဖြင့် တင်ပို့မည့်ရက် မတိုင်မီ အနည်းဆုံး (၃)ရက်ကြိုတင်လျက် Container တစ်လုံးခြင်းထည့်သွင်း မည့် ကျောက်စိမ်းအတွဲနံပါတ်စာရင်းကို မြန်မာနိုင်ငံကျောက်မျက်ရတနာ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း တာဝန်ခံနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးဌာန (ကျောက်စိမ်း) သို့ ပေးပို့ရမည်။

(၉)     မြန်မာနိုင်ငံကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း တာဝန်ခံသည် နယ်မြေမှူးများနှင့်ညှိနှိုင်းကာ Container တစ်လုံးခြင်းတွင် ပါဝင်မည့် ကျောက်စိမ်းအတွဲများကို တစ်တွဲခြင်းအလိုက် အတုံးအရေအတွက်၊ အိတ်အရေအတွက်နှင့် သေတ္တာအရေအတွက်များကို စစ်ဆေးကာ လွတ်ကင်းသည့်နေရာတွင် သီးခြားစုစည်းထားရှိရမည်။

(၁၀)   ကုန်းကြောင်း (သို့မဟုတ်) ရေကြောင်း (သို့မဟုတ်) လေကြောင်းဖြင့် တင်ပို့မည့်ရက်တွင် ဝယ်ယူသူ၏ကိုယ်စားလှယ်သည် အကောက်ခွန် အရာရှိကိုခေါ်ယူလာပြီး ၎င်း၏ရှေ့တွင် Container ယာဉ် တင်ဆောင် ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း တာဝန်ခံ/ ရောင်းဝယ်ရေးဌာန (ကျောက်စိမ်း)မှ တာဝန်ခံများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

(၁၁)    Container ယာဉ်အတွင်းသို့ အဖွဲ့ဝင်အားလုံးရှေ့တွင် စနစ်တကျ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ပြီးပါက သော့ခတ်ပြီး အကောက်ခွန်ချိတ်တံဆိပ် ရိုက်နှိပ်ရမည်။

(၁၂)    Container ကို မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ မဏိရတနာကျောက်စိမ်းခန်းမဝင်း (သို့မဟုတ်) ၅ ဧကဝင်း ပြင်ပ ထွက်ခွင့် တောင်းခံပြီးမှသာ ထွက်ခွင့်ပြုရမည်။

(၁၃)    ကုန်းကြောင်း (သို့မဟုတ်) ရေကြောင်း (သို့မဟုတ်) လေကြောင်းဖြင့် တင်ပို့ပြီးစီးမှုအခြေအနေကို ဝန်ကြီးရုံးသို့ နေ့စဉ်တင်ပြရမည်။

Drop Lot များအား ပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း

၂၃။     မြန်မာနိုင်ငံကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းက ကြီးကြပ်၍ ပြန်လည်ထုတ်ပေး ရမည်။ ပြပွဲပြီးနောက် ရက်ပေါင်း (၃၀)အတွင်းအပြီးထုတ်ပေးရမည်။ ထုတ်ပေးရာတွင် အောက်ပါ အချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-

(က)    မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ (သို့မဟုတ်) ဒါရိုက်တာ (သို့မဟုတ်) ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် (သို့မဟုတ်) General Power/ Special Power ဖြင့် တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ် လွှဲအပ် ခံရသူကိုယ်တိုင် ထုတ်ယူရမည်။ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး (သို့မဟုတ်) ဦးဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ အခွင့်အာဏာပေးအပ်ထားသူထံတင်ပြပြီး ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှ ထုတ် ပေးရမည်။

(ခ)      ထုတ်ယူရန်ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပြီး လာရောက်ဆက်သွယ်ပါက မြန်မာနိုင်ငံကျောက်မျက် ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတာဝန်ခံသည် နယ်မြေမှူးများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းကာ ထုတ်ပေးရေး ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဂ)     မြန်မာနိုင်ငံကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတာဝန်ခံသည် နယ်မြေမှူး များနှင့် မူလပိုင်ရှင်ရှေ့တွင် ကျောက်စိမ်းတွဲများ၏ အရေအတွက်၊ အလေးချိန်၊ အရည် အသွေးမှန်ကန်မှုရှိ/မရှိ ဦးစွာစစ်ဆေးရမည်။ သေတ္တာဖြင့်ထည့်သွင်းထိန်းသိမ်း ထားပါက သေတ္တာဖွင့်ပြီး စစ်ဆေးရေတွက်ပြီးမှ လွှဲပြောင်းပေးရမည်။

(ဃ)    စစ်ဆေးမှန်ကန်မှုရှိပါက Gate Pass ဖြင့် ပြည်တွင်းသို့ သယ်ဆောင်ခွင့်ပြုရမည်။

(င)      နေ့စဉ်ထုတ်ပေးမှုစာရင်းကို ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးထံ တင်ပြအစီရင်ခံရမည်။

(စ)     သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းမရှိသော ကျောက်စိမ်းတွဲများကို နောက်ပြပွဲတွင် ဆက်လက်တင်ပြရောင်းချခွင့်မပြုခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်းများကို ပြပွဲ ဗဟိုကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။

စည်းကမ်းချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း

(က)    ကျောက်စိမ်းတွဲများအား ဝယ်ယူသူရတနာကုန်သည်များအတွက် သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များအား ကတ်တလောက်စာအုပ်တွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ တရုတ် ဘာသာတို့ဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာထားရပါမည်။

(ခ)      ပြပွဲအခြေအနေ သတ်မှတ်စည်းကမ်းများ ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာပါက အချိန်မီ ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေ၍ ကြေညာသင်ပုန်းများတွင် မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်၊ တရုတ် ဘာသာများဖြင့် အသိပေး ကြေညာရမည်။

(ဂ)     ပြပွဲတင်ပြရောင်းချမည့် ကုမ္ပဏီ/သမ/ပုဂ္ဂလိကများအတွက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ စုစည်းပြုစုပေးလျှင် ကျောက်စိမ်းတွဲပိုင်ရှင်များ ဖတ်ရှုသိရှိ နားလည်စေပြီးမှ ပြပွဲတင်ပြရောင်းချခွင့်လျှောက်လွှာအား လက်ခံဆောင်ရွက်ရမည်။

Loading