လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစံသတ်မှတ်ချက်များ (Standard Operation Procedure)

ကျောက်မျက်ရောင်းဝယ်ရေးဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစံသတ်မှတ်ချက်များ (Standard Operation Procedure)