သက်တမ်းကုန်ဆုံးခဲ့သည့် လိုင်စင်များအား ပယ်ဖျက်ပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

. . .