၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လအထိ သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး ရတနာဆိုင်လိုင်စင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း