လုပ်ငန်းလိုင်စင်(အသစ်/သက်တမ်းတိုး)လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ

. . .