ကျောက်မျက်ရတနာအရိုင်း၊ ကျောက်မျက်ရတနာအချော ထည်နှင့် လက်ဝတ်ရတနာများကို ရောင်း/ဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် မြန်မာ့ ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေနှင့် အခြားဥပဒေများ၊ အမိန့် ကြော်ငြာစာများ

. . .