၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ကျောက်မျက်၊ ကျောက်စိမ်းများ ထုတ်လုပ်မှု၊ ရောင်းချမှု၊ အခွန်ကောက်ခံ ရရှိမှု စာရင်းချုပ်

. . .